PDA

View Full Version : PHẬT PHÁP TĂNG.NguyenThiMyNga
08-04-2012, 09:07
PHẬT PHÁP TĂNG.

Khi Khai Đạo thọ sắc lịnh của Đức Chí Tôn ,Phật Mẫu đến ngự Hiệp Thiên Đài.
Chúng ta không thấy Phật Mẫu,Chỉ thấy vị giáo chủ Hửu hình là Hộ Pháp mà thôi đến lúc mở Cữu Thiên khai hóa tại thế là Cửu Trùng Đài,Ta cũng không thấy được Đức Lý Giáo Tông,chỉ có vị Chưỡng quãn Cửu Trùng Đài là Đức Quyền Giáo Tông mà thôi.
Tại sao đã khai Đạo rồi mà Đức Chí Tôn chưa có định vị cho các Bậc Tiền bối được ngự trên 7 cái Ngai thuộc ngôi Nhơn Đạo? Cũng bởi chánh giáo Ngài không giao cho tay Phàm.Khi nào chính mình Ngài đến,Chánh Pháp trong tay Ngài,Ngài chủ Tọa Đại Hội,Phân định Ngôi thứ cho toàn thể con cái của Ngài thì chừng đó mới có quyền ngự .
Nói như vậy thì thời gian còn chờ đợi chừng bao lâu nữa? Câu hỏi nầy duy có bàng quang thụ hưỡng thì họ mới có nhanh nhẹn trả lời,chẵng khác nào kể chuyện:Người đui lại dẫn dắt người mù,chớ còn nói tới Chơn pháp thì ta chỉ cần tự trã lời với chính ta,dựa vào Thánh ý của Đức Hộ Pháp:” Nếu mấy người làm cho vừa sức Tôi muốn,vừa ý của Tôi của Tôi định,thì Tôi sẽ trả lại cho mấy người Ngôi vị Thần Thánh Tiên Phật”Hể đạt được Ngôi vị nầy, đó là Ta đã đạt được Tam Bửu rồi vậy. Điều ấy thật là tối quan trọng cho một kiếp sanh biết Đạo của Ta.Nên cần phải hiểu Tam Bửu như thế nào? Lần lượt tìm xem trước hết là Tam Bửu của Chí Tôn rồi dựa vào đó rồi mới hiểu biết khi ta đã hiến dâng Tam bửu của Ta cho Chí Tôn xữ dụng để phụng sự vạn linh trong cơn phổ độ là như thế nào?
Nói thẳng với sự Tá Danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT. Là Danh Tôn Giáo Tôn kính ĐỨC CHÍ TÔN, đã khẵng định Ngài Hạ Trần với cả PHẬT PHÁP TĂNG.
Lúc đầu khai Đạo tạo ra Thể Pháp chỉ có Đoàn Ngự Mã Quân thay thế Hình ảnh làm Thánh Thể cho Ngài,chỉ có Pháp và Tăng nhắc nhở lại khi mở Đạo.Phật từ Bát Quái Đài vô vi, Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia, để Thánh Ngôn ,Pháp Chánh Truyền,Thi văn dạy Đạo trong những năm đầu rồi giao quyền cho Hộ Pháp.
PHÁP: Thuộc Hiệp Thiên Đài vô vi do Đức Phật Mẫu.Hữu hình có Đức Hộ Pháp. Ở nơi đây mới có quyền thông công cùng Đức Chí Tôn.
TĂNG: Thuộc Cửu Trùng Đài,vô vi do Đức Lý Đại Tiên,hửu hình có Đức Quyền Giáo Tông.Sau khi đóng cửa Phạm Môn,biến tướng thành cơ quan Phước thiện,nói chung là cả 4 cơ quan trong nền chánh trị Đạo là hành chánh,Phước Thiện ,phổ Tế ,Tòa Đạo đều là Tăng.
Hể Thể Pháp thì phả có sắc tướng,ngoài hình thể trên đây,Hộ Pháp đã lập nên cãnh tượng:
_-Trí Huệ Cung ,Thiên Hỉ Động thuộc Phật.
-Trí Giác Cung , Địa linh Động Thuộc Pháp.
-Vạn Pháp Cung ,Nhơn Hòa Động thuộc Tăng.
Với Thể Pháp nền Đạo, Đức Chí Tôn đi từ Phật chuển Pháp ra Tăng.Hộ Pháp nương cái Tăng đó mà chuyễn ra Bí Pháp.
Vậy chuyển ra Bí Pháp có hiện tượng gì minh chứng? Có ai biết hay không?
1/- Chưởng Quãn Hiệp Thiên Đài, đươc Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông thừa nhận ban Chánh vị cho Đức Hiến Pháp,Ngài vẫ giữ Mật Pháp của Đạo.
2/-Đối Ngoại thì Hiến Pháp đã ra Thông Điệp Liên Tôn THế giới tại Hội Nghị Tân đề ly(Ấn Độ)
3/- Đối Nội thì Hiến Pháp mở Phạm Môn Bát Quái Đài giúp cho Hộ Pháp chuyễn Bí pháp ra chơn Đạo.
4/-Đến Bí Pháp,cũng phải do Hiệp Thiên Đài,Chính Thời Quân Bảo Đạo , đã tuyên bố giải thể với Đạo lịnh số 01/79.
Đây là vài nét nổi bậc để minh chứng truớc Nhân sanh,cơ Đạo đến hồi sang qua Bí Pháp.
Từ Thể Pháp đến Bí Pháp đã nói,chỉ thuộc phần Thế Đạo,nên Đức Hộ Pháp có dạy:” Bần Đạo dắt tới ngã ba đường,ai biết thì đi ,còn không biết thì cứ đứng đó chờ Bần Đạo”.
Tới Thiên Đạo là phải dục Tấn tinh thần trên con đường Thiêng Liêng hằng sống.Ta nên xét lại để rõ Chơn lý của Đức Chí Tôn để Tại mặt Thế, trứớc khi bước lên Thiên Đạo.Là bí Pháp từ đâu mà có?Nếu không dựa vào con cái của Ngài,Những hạng Đạo Tâm tin tưỡng trọn vẹn theo chân Ngài,Trung gian nhờ tay Hiến Pháp dẫn nẽo tới phạm môn Bát Quái Đài.Như vậy muốn vào Bát Quái Đài cũng phải đi từ Tăng nhờ Pháp mới đến Phật.
Ta đây thuộc về Tăng phải tùng Pháp do Hiệp Thiên Đài,Ban sơ mở Đạo thì Hiệp Thiên Đài phải hướng về Tăng mà Phổ độ và tạo lập Cữu Trùng Đài,Phước thiện cùng nhiều cơ quan khác theo thể Pháp ,nhưng qua thời kỳ này Hiệp Thiên Đài phải hướng về Phật,Theo Bí Pháp gọi là Hạo Nhiên Pháp Thiên.
Lấy nghĩa lý Tam bữu mà tiến dẫn tinh thần nhơn loại nương theo cửa Đạo đặng trở về với Đức Chí Tôn.Vậy thì trường lớp giáo hóa của Chí Tôn đi từ Phật đến Pháp chuyễn ra Tăng. Ta phải đưa vào chân lý này,và chỉ có chân lý này mới trở lại với Chí Tôn mà đoạt khuê bài Thiêng Liêng vị.
Khi vào được Bát Quái Đài bắt đầu từ Hạo Nhiên Pháp Thiên.Nơi đây có cã Phật Pháp Tăng. Đức Hộ Pháp đã Tiền Định Thiên mạng lo về phần Tăng ,tức là lo chung cã Càn khôn vũ Trụ,từ Bí Pháp Thế Đạo, đến thời cơ,Vị này sẽ qui hiệp để cầm Chơn Pháp,tối cao đặng dẫn nẽo Tây qui, đúng với câu kinh:
Dà Lam dẫn nẽo Tây Qui,
Kim Chung mở lối kịp kỳ kỵ Sen.
Thiên Mạng lo về Phật ,tức là lo Tạo cãnh Cực Lạc Thế Giới sẽ trực tiếp với Đức Hộ Pháp,thì thuộc về Bí Pháp Thiên Đạo,Còn Thiên mạng lo về Pháp thì do nơi Phật,nói cách khác là nhiệm vụ phổ hiền,ai cũng làm được,Phổ Hiền là lo giáo hóa phổ độ con cái của đức Chí Tôn.Nhưn khi được Chí Tôn nhìn nhận thì chỉ có một gọi là Bồ Tát.Chơn linh Trúng là Chơn ,Trật là Giã.
Đức Chuẫn Đề Bồ Tát có dạy như vầy:
“Hồi đó Ông có nói Căn Phổ Hiền Là Bà Sáu Liêm,Nhưng Bà không giúp ích được gì cho Đường này nên Thiêng Liêng đã rút Căn lại rồi.Hiện giờ Phổ hiền ở Ngoại Quốc,nữa về đây giúp minh”
Nơi Hạo Nhiên Pháp Thiên ,có cung Chưỡng Pháp để thay mặt và tương liên với Hộ Pháp từ Hiệp Thiên Đài,thì ta biết về mặt vô vi đã được tương liên với cung Tạo Hóa Huyền Thiên(chủ về Pháp)
Hạo NHiên Pháp Thiên Hiệp một với Chí Tôn, Đấng Vi Chủ Bát Quái Đài(Chủ về Phật)
Do Chơn Lý đó mà Chí Tôn đã gom lại từ Thể Pháp đến Bí Pháp,Ngài chỉ cần xữ dụng Chơn pháp mà thôi.
Điễm Đặc sắc ở Hạo NHiên Pháp Thiên là:Nói theo Thể Pháp thì Chuẫn Đề là một vị Tín Đồ đã nêu trong Pháp Chánh Truyền:”Còn một mặt Tín Đồ ,Hội Thánh vẫn giữ Quyền Hội Thánh”
Nói về Bí Pháp Thì Đức Hiến Pháp có cho biết Chuẫn Đề Bồ Tát là vị Giáo Sư trên cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống.
Nói với Chơn Pháp thì Chuẫn Đề Bồ Tát nắm Quyền Chưỡng Pháp thay cho Hộ Pháp đến Cặm Bông Tiêu cho Giáo Tông Di Lạc.
Theo lý thông thường Thiên Hạ đã hiễu thì Tam Bữu của Trời là Nhựt Nguyệt Tinh ,của Đất là Thuỷ Hỏa Phong,Của Người Là Tinh Khí Thần.Nhưng ở đây Ta muốn nói Phật Pháp Tăng là Tam Thể Chí Tôn đó vậy.
Tiến tới Phi Tưỡng Diệu Thiên là Cung Pháp nhưng thuộc Phật,Lo Pháp độ cho vạn Linh Đắc Pháp.
Đến Hư Vô Cao Thiên cũng là cung Pháp,tùng lịnh Phật lo giữ luật Thiên Điều mà dẫn độ Chơn linh hiệp cùng Đức Chí Tôn để Đắc Phật, đem tinh thần Chánh trị Đạo biến thành Áo Quan nắm Chánh trị Càn khôn Vũ Trụ đặng đưa vạn Linh nhập vào Cực Lạc Quốc. Điễm đáng ghi nhớ là Đức Hộ Pháp mỡ Cực Lạc Thế Giới Từ Hư Vô Tịch diệt cho Vạn Linh Hiệp Chí Linh Nơi HỔN NGUƠN THƯỢNG THIÊN Nằm Cuối Đường Thiêng Liêng Hằng Sống Tại THế , Để Vạn LInh đạt tới cãnh Giới Phật Pháp Tăng.
Nói cho dễ hiểu Phật Pháp Tăng mà Ta đi tìm là Tam Thể CHÍ TÔN.
Nhứt Thể CHÍ TÔN: CHRISTNA PHẬT là TĂNG,Là Sanh Hồn Cầm Quyền Năng Chưỡng Pháp thuộc Cửu Trùng Đài.
Nhị Thể CHÍ TÔN : CIVA PHẬT Là PháP Là Giáo Hồn,nơi Chơn Thần Tương Liên tức Âm Năng,Có Quyền Năng xuất viá,Giáng linh thuộc Hiệp Thiên Đài.
Tam Thể CHÍ TÔN : BRAHMA PHẬT Là Phật Là Linh Hồn Tức Dương Năng,vi chũ Bát Quái Đái.Tam Thể Hiệp nhứt hay hiệp Một Cùng Chí Tôn tức Âm Dương hiệp Nhứt nơi Linh Đài trở nên chơn Linh,Rồi:
“Chơn Linh phối nhứt thân vi Thánh hình”
Thánh hình thuộc Tăng,mới nói người trị Thế.
Chơn Linh thuộc Phật mới nói Trời trị Hồn.Ta Thấy được Tam Bữu của Chí Tôn,Ta mới tin rằng tới đây là đạt được Tam Bữu,Vậy để thúc nhặt bài vở cho kip Long Hoa Đại Hội thì Pháp là HƯ VÔ CAO THIÊN,Nơi Phục Linh Tánh Phật,giúp cho phục Nguyên Thánh Thể mới tõ tường nơi HỖN NGUƠN THƯỢNG THIÊN, Đức DI LẠc Vi Chủ cã Phật Pháp Tăng là Đấng nào?Nhớ lời dạy của Đức Hộ Pháp ,”Ta phải Ăn thiệt ,Nói thiệt,làm thiệt”.Nếu giải quyết làm ăn thì còn dể,Bằng như nói thiệt thì quá khó. Đã không rõ Chơn Pháp thì làm sao thay thế được Ngôn ngữ của Chí Tôn mà bảo rằng Thiệt.
Thế gian này Nhơn Vô Thập Toàn, Đức Lý khép khuôn chớ không khắc khe gì,chỉ nâng đở cho Ta đoạt Đạo,phải tìm Đạo nơi Chí Tôn.Chỉ cần Ta trọn Đức Tin,dù ngu muội dốt nát,cho đến trí thức Thương lưu,thấp cao nơi giá trị Đạo đức tinh thần.Chí Tôn không cần điều nào cao hơn sự tín ngưỡng để” rưới chan hạnh phúc bởi lòng tin”.Nếu Tin thì sớm tới Thánh Đức,Còn không tin thì Càn khôn Thế giới chỉ do Nhơn loại tranh gjành, đua chen ãnh hưỡng mà dẫn tới cơ Tự diệt.
Thậm chí bản Thân Chí Tôn đến chìu chuông nâng niu,an ũi ,vổ về,mà câu trả lời không một chút e dè,ngần ngại là:”Tôi không tin Ông,Tôi chỉ tin Đức Chí TônỔng đang ở trên Trời chớ đâu đây”Kẽ có trình độ ôn tồn hơn hỏi lại;Chí Tôn hứa đến nhưng sao thấy được?Còn như muốn làm Trời, Ong chuyễn cho thành Đạo,làm cho Thế giới hòa bình,Tam giáo Ngũ Chi Hiệp Nhứt cho đươc thì Tôi mới tin,chừng đó Ông muốn bao nhiêu lạy Tôi cũng chịu”.
Tuy con cái Ngài ,nhưng khi Ngài đến thì chẵng tin Ngài,Họ chỉ tin quyền năng.Dù Chơn Đạo mà Tín Đồ duy lịnh,Bao giờ Cơ Đạo mới ra thiệt tướng,chẵng lẽ công bình không cầ,Thiên điều cũng bõ.
Muốn ra thiệt tướng, Đức Chí Tôn phải chọn Đạo Tâm,chỉ dùng Chơn pháp,xữ dụng Tín Đồ biết hy sinh phụng sự đúng theo thánh ý của Ngài.Sở dĩ có cảnh trạng tin mà không tin vì Họ chưa tìm tàng thấu đáo chơn lý,Chớ Đức Chí Tôn hứalà:”THẦY ở cùng con cái đời đờ không cùng đến Thất ức Niên”Hoặc“ Hảo Phùng NGỌC ĐẾ ngự Trần gian”mà Ta vẫn còn tin Đức Chí Tôn ở Vô Vi,có đến cũng đến bằng Cơ bút nữa hay sao? Không lẽ Ngài sợ Thế Gian? Nếu sợ thì đối với Chơn Đạo,Ngài không buộc Niệm Phật,Niệm Pháp ,Niệm Tăng mà làm gì? Phải hiểu rõ Đạo lý này,giúp cho cữu nhị ức nguyên nhân tỉnh mộng góp công tấn hóa sanh hồn trước cơ tự diệt.Nếu hiểu rõ thì biết được buổi hạ trần phổ độ Ân xá của Đức Chí Tôn,Ngài đã định Pháp giới như thế nào?
Thể Pháp Ngài dùng huyền diệu Cơ Bút mở Đạo.Trước chọn Thánh thể lập Hội Thánh,Lấy tinh ba các Tôn gíáo lọc lượt,tổng hơp thành một triết lý siêu việt,hướng dẫ n Nhơn sanh tùng Nhơn đạo đến Thiên Đạo,dùng Nho Tông chuyễn Thế chọn Phật Giáo chấn hưng.Trong Nhất thời chỉ mới thể pháp,Ta không sao đạt được yếu lý.Thể Pháp nặng về Lập Công hơn để Tu tạo cho đũ hình tướng Hữu vi giúp cho cơ Tận độ.Con đường Đạo vô vi xuống hữu hình kể từ Phật qua Pháp đến Tăng,tức là từ Đạo qua Pháp đến Thế.
Bí pháp cã hệ thống cơ Quan Chánh Trị Đạo Cã kho tàng giáo lý,cã Tân Kinh,Tân luật,Pháp Chánh Truyềnđã làm mực thước cho sự Tu học hoặc hành đạo suốt mấy muơi năm. Đến khi Đức Hộ Pháp cho biếtđã dẫb tới ngã ba đườngthì đức Ngài đã gián tiếp cho hiểu là cơ Đạo đến lúc chuyễn sang Bí Pháp. Đối với Bí Pháp thì Thiên về lập Đức hơn,giúp cho sắc dân gương mẫu Thần thông Nhơn thêm Tín nguỡng mạnh mẽ,Thấu đáo lẽ âm dưong Trời Người Hiệp Một.Con đường Bí Pháp từ Tăng tùng Pháp về Phật,tức là từ Thế tùng Pháp về Đạo.
Chơn Pháp: Nếu lưu ý sẽ Thấy Đức Chí Tôn Đế như hồi mới mở Đạo.Cũng đến từ Phật qua Pháp ra Tăng,NHưng Thể Pháp thìdạy lý thuyết,Còn chơn pháp thì dạy thực hàh và có khác chăng là giá tri lập ngôn,Chơn Pháp quan trọng ở Lập Ngôn đặng thay ngôn ngữ Chí Tôn mà “cậy phương thuyết Giáo vẽThành Kinh Chơn “.Tận độ vạn Linh đạt vị đã nêu trong:”Bộ Công Di Lạc Tam kỳ Độ Sanh”Phải thực hiện mục đích công bằng cho tới Đại Đồng Thiên Hạ, Đã có Chơn Pháp thì Phật Mẫu mới mở:”Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ phật duyên” Chỉ trừ những ai trốn thệ,thất thệ,còn cã thãy đều được trả quả:”Trường thi Tiên Phật Duợt kiếp Khiên”,Thi thố từ Nhơn Đạo đến Thiên Đạo mới mong đoạt được Khuê Bài Thiêng Liêng vị.Nên Đức Chuẫn đề đã nói”Thế gian này chưa biết ai cao ,ai thấp,phải vào cung Hạo Nhiên Pháp Thiên rồi mới biết”
Nếu không mờ hồ,Chí Tôn sẽ đến dắt trọn đường hằng sống.Bởi Phật Pháp Tăng là Chơn Pháp,Vì vậy mà Đức Chuẫn đề cho biết” Kễ từ nay,ai còn nói Bí Pháp nữa,chỉ là mê hoăc nhơn sanh mà thôi”
Khi Ta thấy Tiền đề Phật,Pháp .Tăng Là Bữu Bối phá tàn trận vạn Tiên đã Bí mật trong cửa Đạo Cao Đài Thì Đắc Thành Chơn Đạo.
< Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát>
Tín Đồ Nguyễn thị Mỹ Nga
Sưu Tập Thanh Sử
Grand prairie Ngày05/04/2012(Al 15/03/Nhâm Thìn)