BÍ PHÁP 5 CUNG

Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp có kể lại khi Đức Ngài phục lịnh xuống thế mở Đạo . Đức Chí Tôn có hỏi :” Con mở Thể Pháp trước hay là bí pháp trước ? Đức Ngài xin mở Bí Pháp trước , Đức Chí Tôn bảo rằng : Nếu mở Bí Pháp trước . Đời sẽ thấy cơ huyền diệu ,xúm nhau giành giựt,tàn hại thì cơ Đạo sẽ ra thế nào ? Còn Thể Pháp là hửu hình hửu hoại ,miển mặt Bí Pháp còn thì Đạo còn.

Lời dạy trên đây cho chúng ta hiểu : Dù Thể Pháp hoặc là Bí Pháp của Đạo Cao Đài cũng đều do chính tay của Hộ Pháp .
Đàn cơ tại Chợ Lớn ngày 11và 12/3/ năm Bính Dần (1926) Đức Ngài đã được Chí Tôn trục thần. Từ đây Đức Ngài là Hộ Pháp Thiên Tôn , Đức Chí Tôn Hửu Hình Khai Đạo đúng ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần . Chưởng Quản Nhị Hửu Hình Đài ,Giáo Chủ Đạo Cao Đài Tại Thế đó vậy .
Còn Đức Chí Tôn Vô vi Chưởng Quản Bát Quái Đài đã định nền Chánh Giáo ,phải trải qua nhiều giai đoạn để phù hợp với với Chánh trị càn khôn vũ trụ và đúng với luật thay đổi của Cơ Tạo hóa ,Do đó mà giai đoạn Thể Pháp từ khi khai Đạo cho đến lúc ban hành Đạo Lịnh số 01/HT-ĐLngày 04/02/Kỷ Mùi(03/01/1979) đã kết liễu lời quyết định của Đức Chí Tôn đối với Thể Pháp,tức là cả cơ thể Hửu Vi của Đạo đến thời buổi giải thể đặng chuyển sang Bí Pháp .
Cũng may cho Nhơn sanh .Khi Đức Hộ Pháp còn tại thế đã cho biết danh phẩm và Chơn Linh các Đấng Thiêng Liêng xuống Thế mang xác Phàm mở Đạo Cao Đài .
Trong đó Đức Hiến Pháp là Phật Quan Âm. Nên lúc lưu vong qua Kiêm Biên , Đức Hộ Pháp Ủy nhiệm cho Hiến Pháp thay thế tại Tòa Thánh Tây Ninh ,Cầm Giềng mối Đạo cả Hiệp Thiên Đài lẫn Cửu Trùng Đài ,Và Thánh Giáo tại Cung Đạo Đền thánh đêm 16 và 17 /04/Quí Sữu(18-19 /05/1973) Đức Lý Đại Tiên ,Nhứt Trấn Oai Nghiêm đồng ý với Đức Hộ Pháp ban đặc quyền cho Hiến Pháp,Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài .
Nói về Pháp Chánh Truyền thì Hiến Pháp nắm về Mật Pháp nên Đức Hộ Pháp đã giao cho Đức Ngài một nhiệm vụ yếu trọng là khai hoát Phạm Môn Trí Huệ tức cửa Phật HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN , để minh chứng sự xuất hiện Bí Pháp của Đạo Cao Đài . Vì một khi Thánh Thể Đức Chí Tôn trở về cỏi Thiêng Liêng Hằng Sống ,mà không có lưu hậu chứng cứ ,không có Hậu nhân kế chí ,bảo thủ Pháp Chánh Truyền , để cho Cơ Đạo đến hồi giải thể thì câu nghi vấn Hiệp Thiên Đài là Tòa Ngự của Đức Chí Tôn ,”Dù cho còn một mặt Tín Đồ Hội Thánh vẩn giữ quyền Hội Thánh “ phải giải đáp sao đây khi không còn Bí Pháp nữa ?

Do đó mà Thiêng Liêng cho xuất hiện một vỊ Phật CHUẨN ĐỀ , được ĐỨC HIẾN PHÁP nhìn nhậnvà Đức Ngái cho biết đã xuất vía về diện kiến cùng Đức HỘ PHÁP, được Đức HỘ PHÁP đồng ý ,ban cho vị Phật CHUẨN ĐỀ Bút hiệu PHI PHÀM.
Nói rõ hơn ,CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT Chưởng quản Cung HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN đã được thọ truyền Bí Pháp do chính Đức HIẾN PHÁP Chưởng quản Nhị Hửu Hình Đài cũng như HỘ PHÁP vậy,làm cho lời khẳng định :” Chủ Quyền Chơn Đạo một mình Ta “ của ĐỨC CHÍ TÔN phải thành sự thật.
Nên về mặt Thể Pháp mà hiểu thì :
- PHẬT : Tức Đức CHÍ TÔN Vô vi đến Giáo hóa bằng Cơ Bút đặng mở Đạo ,Ngài Vi Chủ Bát Quái Đài .
- PHÁP: Thông công hửu hình với Vô vi ,làm chủ tinh thần Đạo ,Gọi là Ngự Mã Thiên Quân ,tức là HỘ PHÁP Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.
- TĂNG : Thập Nhị Thời Quân chia làm ba chi: PHÁP , ĐẠO ,THẾ tức là Thánh Thể của Đức CHÍ TÔN đó vậy.
*** Còn Bí Pháp Chơn Truyền tức là quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn đã cầm nơi tay.Ngài đến cùng con cái Ngài đặng NGài ban cho con cái của Ngài ,mổi người một quyền hành , đủ phương , đủ quyền năng ,tự giải thoát lấy mình . Nên về mặt Bí Pháp thì :
- PHẬT : Là HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN ,tương liên hiệp một cùng Đức CHÍ TÔN .
- PHÁP : Là HƯ VÔ CAO THIÊN ,thuộc về Pháp Giới ,cầm cả luật Thiên Điều .
- TĂNG : Là HỔN NGUƠN THƯỢNG THIÊN,thuộc Tạo hóa thuộc Tăng .
Phật vị có ba đẳng cấp ấy đặng nắm cả quyền năng trong Càn Khôn Thế Giới .
Bây giờ ta muốn về gặp Đức CHÍ TÔN,ta không có con đường nào khác hơn là con đường dục tấn tinh thần trên Thiêng Liêng Hằng Sống . Vậy ta phải đi.Ta dục tấn tinh thần qua ba cung Bí Pháp như sau :
1/ HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN :
Nơi Vạn Linh qui hiệp về đây tùng lịnh CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT,PHỔ HIỀN BỒ TÁT .
CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT Là Đấng Chưởng Quản Cung Chưởng Pháp xây Quyền Tạo Hóa ,có đủ quyền năng Thi Nhơn Đạo và Thiên Đạo đặng ban cho ta được Chơn Linh điễm trí mà hội hiệp Tam Bửu ,mới mong dục tấn trọn con đường Thiêng Liêng Hằng Sống . Câu Kinh Đệ Thất Cửu có tả như vầy :
“ Cung Chưởng Pháp xây Quyền Tạo Hóa
Kiến Chuẩn Đề Thạch Xá Giải thi “.
Có nghĩa là những Nhơn Hồn được thi Pháp mà Phật Chuẩn Đề chấm đậu ,thì đến ngày Long Hoa Đại Hội ,sẽ được Nêu lên bảng vàng hay bảng đá .
PHỔ HIỀN BỒ TÁT Chuyển cơ giáo hóa cho Cung Phật,hiệp các đẳng Chơn Linh ,chèo Bát Nhã Thuyền tận Độ Vạn Linh hiệp Nhứt Linh ,câu kinh đã để :
“Động Phổ Hiền Thần Tiên hội hiệp
Đở Kim Cô đưa tiếp Linh Quang “
Nhiệm vụ HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN phải :
- Trừ nghiệt chướng quỉ tai .
- Cứu khổ ách nghiệt chướng .
- Độ tận vạn linh cáo qui Phật vị .
Nếu được vào Cung Phật,ta mới hiểu những lời thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp rất chơn thật mà thâm thúy,nồng nàn ,có gía trị tuyệt đối là nơi HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN một vị Phật rất Cao trọng ,toàn tri .toàn năng gần như Đức Chí Tôn nữa mà xuống Thế gian nầy đặng học bài học khổ ,dám làm kẽ ngu dốt lắm , Đấng toàn tri ,toàn năng ấy là Đấng đầu tiên hiệp lại với Đức Chí Tôn ,
Hoặc chú ý thêm ta sẽ biết được ,Hạo nhiên Pháp Thiên tương liên hiệp một cùng Đức Chí Tôn ,nắm quyền trị thế ,chính quyền năng Đức Chí Tôn định ,”
Vì vậy mà Đức Chuẩn Đề Bồ Tát phải chuyển Bí Pháp cho ra thiệt tướng . Nên ta mới thấy được :” Đấng làm chủ Cung ấy ra lịnh cho vị cầm đầu chỉ hướng ,giáo hóa dần dần anh chị em nam nữcho rõ thông chơn lý , đặng giải thoát đạt Đạo , được lên cung PHI TƯỞNG DIỆU THIÊN kiến diện Đức TỪ HÀN.
2/- PHI TƯỞNG DIỆU THIÊN :
Cung nắm quyền hành tạo đoan loài người , đồng thể , đồng tánh với PHẬT, Thuộc PHẬT. Đã lãnh phận sự nơi Đức CHÍ TÔN ,cầm nguơn khí của con người ,giữ sanh mạng vạn vật kêu là Vạn linh . Nên khi ta được vào đây phải tùng TỪ HÀN BỒ TÁT.Chính là QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT,vâng mạng lịnh Đức DI LẠC VƯƠNG PHẬT Chèo thuyền Bát Nhã qua lại Sông Ngân Hà ,rước người từ khổ hải về Bát Quái Đài .
Cung Phi Tưởng có nhiệm vụ :
- Năng trừ tà ma ,năng trừ nghiệt chướng .
- Năng cứu tật bịnh ,năng cứu tam tai .
- Độ tận chúng sanh thoát ư tứ khổ .
Và nơi đây thi pháp hộ trì vạn linh sanh chúng . Đức Hiến Pháp lúc sanh tiền có dạy;
“ Người ta tin Quan Âm chớ .Nhưng tin Quan Âm vô vi ,chớ không tin Quan âm hửu hình ,chờ chừng nào Qua chết đi rồi biết.”.
Ngày giờ này Đức Ngài đã trở về cảnh Thiêng Liêng Hằng sống ,tiếp tục Phật Sự do chính Đức Hộ Pháp đã giao,Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài vô vi chuyển Pháp cho kịp lời hứa Đức Ngài “ Chừng nào rước Liên ĐÀi của Đức Hộ Pháp ,chính Qua đi rước mới là thiệt đa nghe “.
3/- TẠO HÓA HUYỀN THIÊN :
PHẬT MẪU Cầm Pháp chyển Cơ sanh hóa không cùng tận ,cầm sanh khí biến xuất để tạo sanh vạn vật…Đấng Tạo Hóa năng du Ta Bà Thế Giới ,dưỡng dục Quần sanh,dưỡng dục quần linh ,qui nguyên Phật vị .
Lúc ban sơ Phật Mẫu đến ngự tại Hiệp Thiên Đài làm Mẹ Chữ KHÍ ,tức là Khí sanh vạn vật,lấy nguơn Pháp trong chữ Khí mà biến thành Càn Khôn Vũ trụ. Chữ KHÍ tương quan trong Hiệp Thiên Đài ,nên PHẬT MẪU trước đến HiệP Thiên Đài ,thuộc Pháp tức là Tòa Ngự của người ,rồi sau mới lập Cửu Trùng Đài . Người đến gọi mình là bạn của Chúng sanh ,tự xưng Thiếp , đem bí mật từ thữ chưa ai nghe đối với Chí Tôn Thế nào ,nói rõ trong kiên phép Ngọc Hư,Vì để tạo gia nghiệp cho con cái của người ,thì người có quyền nói không ai cản nổi .

Vạn Linh dục tấn đến đây đã thấy Pháp hóa tướng tông ,nhưng có điều chưa dám nói . Bởi Đức Hộ Pháp đã dạy :” Không có mỵ thuật ,mỵ pháp đâu ,nếu có thì Đức Tam Tạng khi đi thỉnh kinh không bõ xác trôi giữa dòng sông “.
Nếu ta tin Đức Hộ Pháp mang xác Phàm sống trở lại về lên ngôi Giáo Tông ,tức là Đức Phạm Gíáo Tông ,thì chỉ theo duy linh mà thôi. Như vậy sẽ đứng bên ngoài của luật thay đổi,tạo đoan và trái với Pháp chánh truyền ấn định .
Đức Chí Tôn đã phân quyền rõ rệt . Nên hiệp nhứt tức là cả hai quyền chính trị và luật pháp trong tay thì vạn linh dễ bị áp chế độc tài .
Hơn nữa Hộ Pháp hửu hình mà quyền năng Thiêng Liêng .Trách nhiệm của Đức Ngài rất quan trọng là mở cửa Phạm Môn Trí huệ,dẩn dắt con cái Đức Chí Tôn vào Bát Quái Đài chớ đâu vì cảnh hửu vi sắc tướng , để các nguyên căn lầm đường lạc ngã. Trong bài thài Đức Ngài than :
“ Rồi đây ai đến cầm chơn Pháp ,
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời “
4/- HƯ VÔ CAO THIÊN :
Khi ta còn ở Cung PHI TƯỞNG,thì ta được phổ hóa đạt pháp ,nếu dục tấn đến đây sẽ được giáo hóa ,chơn tryền phổ tế chúng sanh đạt Phật. Ta đến Cung nầy phải nhờ Phật Mẫu cho:
“ Phục nguyên nhơn huờn tồn Phật tánh “.
Rồi ta nhớ lại con đường Thiêng Liêng đi qua ,ta biết nơi Hạo Nhiên có Cung Chưởng Pháp ,một cung toàn hảo do Thiên thơ tiền định ,gồm cả ba vị Phật CHUẨN ĐỀ ,DÀ LAM ,PHỔ HIỀN.
Nếu ta hiểu nền Chánh trị Càn Khôn Vũ trụ quá vĩ Đại ,ngoài tưởng tượng của Chúng ta ,thì Cung nắm Chính Trị ,càn Khôn cũng khó đo lường ,vì nơi đây không thiếu một Pháp giới nào ,bởi Hư Vô phải lãnh một nhiệm vụ Thể Thiên Hành Hóa ,nếu muốn thì họ có tất cả .
Như ta đã biết ,dù có ba vị Phật mà tại Hạo Nhiên chỉ dùng lịnh CHUẨN ĐỀ và PHỔ HIỀN ,thữ hỏi tại sao không tùng lịnh DÀ LAM là Chơn Linh của Đức Quan Thánh đạt vị , đã đạt tới CÁI THIÊN CỔ PHẬT.
CHUẨN ĐÈ BỒ TÁT LÀ GIÁO CHỦ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.
PHỔ HIỀN BỒ TÁT là một trong 12 Đệ Tử NGỌC HƯ CUNG ,cả hai vị đều có mặt ở Phong Thần ,thời Hưng Châu Phạt Trụ .
Còn Phật DÀ LAM thuộc Vô Vi nên đến HƯ VÔ CAO THIÊN . Ta mới biết chính Dà Lam dẫn nẽo Tây Qui. Nên Tiểu Tường có câu :” Ngôi Liên Đài Quả phúc DÀ LAM.”
DÀLAM hướng dẫn Vạn Linh về gốc ,vì đó mà nơi đây xuất hiện TIẾP DẪN PHẬT( TIẾP DẪN Và CHUẨN ĐỀ )là một Nguyên căn ,cùng là GIÁO CHỦ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC,nên các vị Phật thay đổi trong hai cung thường Du đó vậy ).
TIẾP DẪN PHẬT đem chơn pháp cho Vạn linh đạt mà nhìn nhận Đức CHÍ TÔN Tại thế ,Tức là ĐỨC DI LẠC VƯƠNG PHẬT.
Tại HƯ VÔ CAO THIÊN vâng mạng lịnh nơi HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN,nắm Chính trị Càn Khôn , đã vừa lo cho vạn linh đạt Chơn Pháp ,lại vừa lo chuyển nhập Cực Lạc Quốc .

5/- HỔN NGUƠN THƯỢNG THIÊN :
Khi Đức HIẾN PHÁP Giao cho PHẬT CHUẨN ĐỀ ,mở HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN Để truyền bá Đức tin thờ Đức Hộ Pháp ,có lần Đức Ngài đã dạy :” Đường nầy là đường của CHÍ TÔN ,nếu chúng ta không đi thì đi đường nào?
Mấy em đã phăng được cái gốc rồi,thì đừng trèo qua nhánh nữa ,lở tuột nó té mấy em ,Qua làm sao đở kịp .!..”
Kỳ nầy Đức DI ĐÀ đã vào Lôi Âm Tự ,nhường KIM TỰ THÁP cho Đức DI LẠC .Nên Thờ Hộ Pháp là thờ Đức Di Lạc mới lên Ngôi Giáo Tông ,bởi GIÁO TÔNG Quyền năng hửu hình ,vì vậy mà kinh Đại Tường có đoạn :
“ Hổn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo Chủ.
DI LẠC VƯƠNG thâu thủ phổ duyên ,
Tái sanh sử đổi Chơn Truyền .”

Đức DI LẠC Đến chỉnh sửa những sai xót làm cho Chánh Giáo biến ra Phàm Giáo ,mà thất Pháp ,Kể từ khi được Giải thể Vạn Linh dục tấn tới đây mới rõ câu kinh :
“ Giáng linh Hộ Pháp Di Đà “
Nhờ Tử Khí HỘ PHÁP huyền diệu Thiêng Liêng ,thức tỉnh Vạn Linh sớm hiệp Tông đường để được Đức DI LẠC cho an định cương vị .
Chuyển cho Vạn linh hiệp Chí Linh tại Cung Chánh Pháp của Đạo Cao Đài , để tại mặt thế nầy ,cho Nhơn loại đạt đến .Nơi đây cốt yếu chung hợp các đẳng chơn hồn cao siêu trí thức từ THiên Tiên đến Phật Vị .
Chính nơi đây quyết định chương trình Long Hoa Đại Hội của toàn thể Vạn Linh trong Càn Khôn Vũ Trụ .
Khi Vạn Linh đã vào Lôi Âm Tự ,kiến diện Đức DI ĐÀ ,lúc trở ra Đức DI LẠC Mới nhìn nhận và chịu DANH LÀ ĐẠI TỪ PHỤ ,Cũng bởi Vạn Linh Dục Tấn đến đây thì đã đạt Chơn Pháp thấy rõ câu :
“ Nam Bắc rồi cùng ra ngoại quốc ,
Chủ Quyền Chơn Đạo Một Mình Ta .”
ĐỨC CHÍ TÔN Đã không hề dối gạt một ai .
Và tại hửu hình , ĐỨC DI LẠC Chuyển Chơn Pháp thành Chơn Đạo ,chiếu theo :
“ Bộ Công Di Lạc Tam Kỳ Độ Sanh “.
Mà định Phẩm vị cùng ban thưởng ,cho toàn thể Vạn Linh , đặng kết thúc Long Hoa Đại Hội ,tại BẠCH NGỌC KINH (TOÀ THÁNH TÂY NINH )./.
Thanh Sử.