MƯỜI HAI (12) CỬA NỘI Ô TÒA THÁNH

Từ trước đến nay, chung quanh Nội Ô Tòa Thánh Cao Đài ở Tây Ninh có 12 cửa. Cửa chánh là cửa Hòa Viện, hướng đường đi Núi Bà, cửa số 4 đi ra Mít Một, cửa số 6 đi xuống chợ Long Hoa, cửa 12 sát cửa Hòa Viên, trước Tòa Nội Chánh. Nhưng kể từ ngày 26 tháng 8 năm Quí Sửu (DL: 22/9/1973), Ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh có ban hành Thông Tri số 67/TĐS/TT qui định lại tên gọi của các cửa như sau vì có việc xây mới cửa Chánh Môn phía trước Đền Thánh:

Chung quanh Tòa Thánh có bốn mặt, mỗi mặt có 3 cửa sắp theo thứ tự từ Chánh Môn về phía trái (từ trong ngó ra):

- Cửa Chánh môn còn gọi là cửa số 1.
- Cửa số 3 cũ nay gọi là cửa số 2.
- Cửa số 4 cũ nay là cửa số 3.
- Cửa số 6 cũ nay là cửa số 4.
- Cửa số 7 cũ nay là cửa số 5.
- Cửa số 8 cũ nay là cửa số 6.
- Cửa số 9 cũ nay là cửa số 7.
- Cửa số 10 cũ nay là cửa số 8.
- Cửa số 11 cũ nay là cửa số 9.
- Cửa số 12 cũ nay là cửa số 10.
- Cửa số Hòa viện cũ nay là cửa số 11.
- Cửa số 2 cũ nay là cửa số 12.

Cửa số 5 mà tài liệu trên mạng đưa ra là đúng theo lịnh của Hội Thánh căn cứ theo phiên họp Lưỡng Đài ngày 17-8 năm Quí Sửu (DL: 13-9-1973) tại Giáo Tông Đường, dưới quyền chủ tọa của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và căn cứ vào quyết định Vi bằng số 18/VB ngày 18-6 năm Canh Tuất (DL: 10-7-1970) của Hội Thánh TTTN.

Trong phần cuối văn thư của Ngài Thái Đầu Sư có ghi rõ: "Nay có cửa Chánh môn ngay trước Tòa Thánh thì phải để cửa nầy số 1 mới danh chánh ngôn thuận. Vì vậy mà 11 cửa kia đều phải sửa lại hết, cửa số 3 sửa lại cửa số 2,....xuôi theo một chiều đến cửa số 1 cũ là 11, số 2 cũ là 12 y theo bản đồ đã ghi số đỏ hôm bữa nhóm tại Giáo Tông Đường".

Như vậy, các nhà gác đang sửa lại và ghi số là đúng y theo lịnh của Hội Thánh năm 1973.

Nhà gác số 5 như hình sau đây nằm tại cửa số 7 cũ. (ĐÚNG như Thánh lịnh số 67/TĐS/TT năm 1973)(Theo Nghiên cứu của Hồ Xưa)