Chúng ta thấy trước chợ Long Hoa có Báo Quốc Từ, một nơi thờ phượng uy nghiêm, một công trình xây cất trang nhã nhưng ít người biết trong ấy thờ ai? Và cất Báo Quốc Từ có ý nghĩa gì?

Đức Hộ Pháp đem các vị công thần có công dựng nước Việt Nam vào một đền thờ để đáp lại công khai quốc của họ. Ngài thờ Đức Thành Thái, Đức Duy Tân, Đức Cường Để, Đức Hàm Nghi và ông Trình Minh Thế.

Riêng phần ông Thế Ngài phong tước “Quốc Sĩ” tức là một phẩm trong ban Thế Đạo được đối phẩm với Giáo Sư trong nền Đại Đạo.

Ngày 16-8 Ất Mùi (1955) Ngài làm lễ khánh thành Báo Quốc Từ. Quí vị được thờ có giáng cơ cho thi để Đồng Nhi thài lúc hành lễ, Thánh Giáo đề ngày 11-8 Ất Mùi (1955):

THÀNH THÁI

Tách bước đồ lưu nhớ hận nhà,
Buồn cho thân thế đã về già.
Mong nhờ liệt sĩ mong trau sửa,
Đắp điếm non sông gấm vóc ta.


*

DUY TÂN

Mở lối nghĩa nhân quét hận thù,
Qua vòng tân khổ quốc gia thu.
Cái gia khô cổ nay nhờ Đạo,
Về cõi Hư Linh cũng vận trù.


*

CƯỜNG ĐỂ

Vị quốc bôn ba ở nước ngoài,
Ý mong chưa đoạt, đoạn trần ai.
Tủi mừng chưa biết giờ tiền định,
May đặng duyên xưa ngự Quốc Đài.


*

HÀM NGHI

Nhìn ra xe ngựa cõi phồn ba,
Giống trống trời Nam hiệp nước nhà.
Đem mối cựu thù xô xã tắc,
Định giềng tận thế cứu sơn hà.
Vì do quyền lợi nên đành vậy,
Ấy bởi hư danh mới thế à.
Cứu thế từ đây nhờ Đạo Pháp,
An dân lập quốc tại kỳ ba.


*

TRÌNH MINH THẾ

Lỡ bước qua sông chẳng kịp đò,
Chí cao khéo định khỏi phiền lo.
Anh hùng tạo thế chưa an thế,
Chỉ tiếc mày râu chẳng vẹn trò.

Cứ mỗi năm, Hội Thánh thiết lễ cúng 1 lần vào ngày…….Âm lịch. Báo Quốc Từ sẽ được thờ thêm những vị nào có công phi thường với tổ quốc được toàn thể dân Việt Nam công nhận.

Quang Minh