CHIÊU HỒN NƯỚC

Nay ta hát một câu ái quốc,
Yêu gì hơn yêu giống nòi ta.
Nước non bốn mặt sơn hà,
Ông Cha ta để cho ta lọ vàng.
Trải mấy lớp Tiên Vương dựng mở,
Đã từng phen dãi gió dầm mưa,
Biết bao công của người xưa,
Gang sông tấc núi dạ dưa ruột tầm.
Hào Đại Hải ầm ầm trước mặt,
Dãy Cửu Long quanh quất miền Tây.
Một tòa san sát xinh thay,
Bắc kia Vân Quảng,Nam nầy Côn Lôn.
Nước non ấy biết bao máu mủ,
Nỡ nào đem dâng lũ sài Lang.
Cờ ba sắc xứ Đông Dương,
Trông càng thêm nhục nhắc càng thêm đau.
Nhục vì nước lại đau người trước,
Nông nỗi nầy non nước cũng oan.
Hồn ôi! Về với giang san,
Muôn người như một hát vang câu nầy,
Mau chung sức ra tay quang phục,
Một câu ái quốc reo hò,
Muôn người trong nước phải chung một lòng.

Bài thơ nầy của Cụ PHAN BỘI CHÂU, khuyến khích kêu gọi lòng yêu nước trong thời kỳ Pháp thuộc , phong trào Đông Du khởi xướng rất mạnh mẽ trong nước từ Bắc chí Nam. Ngày nay Mỹ Nga cảm kích tinh thần yêu nước hùng hồn ,nồng nàn của Cụ xin nghiêng mình Kính bái .
TX.ngày 12/10/2017 (AL 23/8/Đinh Dậu)
Nguyễn Thị Mỹ Nga
Kính chuyển.