ĐỨC HỘ PHÁP XUẤT VÍA VỀ BẠCH NGỌC KINH
(Năm Đạo thứ hai- Mậu Thìn Niên 1927).

Lúc mở Đạo tại Nam Vang- Tần Quốc. Ngài xuất Chơn Linh về Thiên Đình, qua Bạch Ngọc Kinh, về Cực Lạc, nhập Niết Bàn thấy Cửu Phẩm Liên Hoa, nên thuật y câu chuyện lại cho Ông Thái Thơ Thanh nghe. Câu chuyện nầy chứng tỏ rằng Quỉ Vương đang bại trận rồi!.

Đang lúc nằm mơ màng Chơn Linh liền xuất ra thấy ngồi trên cái xe ngựa, day qua thấy cảnh Thất Thập Nhị Địa qua đến Tứ Đại Bộ Châu, Đức CHÍ TÔN đứng trên Tòa Kim Khuyết, Đức Lý Giáo Tông cùng đứng lên bàn, kế Chức Sắc Thiên Phong, mấy vị Đạo Tâm đứng chầu Ngài. Chừng sắp trận lại Đại chiến với Quỉ Vương trên Thiên Đình.

Hội Thánh Tam Kỳ Phổ Độ thắng trận, chúng Quỉ đều chạy tan vỡ, rồi kéo nhau qua Cực Lạc Thế Giới, chừng đến cửa Niết Bàn thì thấy Ông Thái Thơ Thanh cầm Bửu Kiếm ngồi trên Kim Mao Hẩu trấn thủ Cực Lạc Thế Giới, lúc ấy Đức Hộ Pháp hỏi Anh Thái Thơ Thanh rằng:
-Anh về trên nầy hồi nào vậy?
Ông Thái Thơ Thanh trả lời:
- Tôi phải về trước đặng rước Chư Hiền Hữu.
Đức Hộ Pháp ngó ra ngoài thấy các vị Đại Đức thi hành lao nhao, lố nhố đàn ba, lũ bảy, đến yêu cầu Anh Thái Thơ Thanh đặng cho nhập Niết Bàn. Ông Thơ không cho vị nào vào cửa , làm Đức Hộ Pháp động lòng mà hỏi rằng :
-Anh Tu hành gì mà bất nhơn vậy?
Ông Thơ trả lời:
- Ngài không thấy hồi đó chúng ta độ họ không đặng sao?
*Nếu người nào không nhập môn làm Môn đệ Đức Chí Tôn thì không thể gì vào được,VÌ CÁC ĐẠO GIÁO BỊ BẾ, chỉ còn ĐẠI ĐẠO CHÁNH TRUYỀN dưới quyền của DI LẠC VƯƠNG Tận Độ.
Mà điều trọng hơn hết là không có lịnh của NGỌC HƯ tôi đâu dám cho họ vào; nếu tôi cho họ vào là được, thoảng như Tôi cho họ vào trong bị cây Giáng Ma Xử của Anh thì Anh nghĩ sao? Không cho vào là cứu Linh hồn họ.- Vì có công Tu, nhưng nếu cượng lại cho vào thì Chơn Linh ấy bị lửa Thái Cực trong chữ VẠN, họ sẽ ra tro mạt, mình lại có tội nữa mà chớ! Tốt hơn họ phải về ở lại Thanh Tịnh Đại Hải Chúng mà chờ thời gian đến kiếp Thai Bào họ sẽ TU rồi về sau chẳng muộn, nếu hữu duyên mới gặp được Tam Kỳ Phổ Độ!.

Đức Hộ Pháp ngó vào Cực Lạc Thế Giới thấy chữ VẠN quay cuồng như chong chóng. Pháp Luân Thường Chuyển, Hào quang chiếu rọi sáng ngời. Không có lịnh cho vào , mà Chơn Linh vào gần đó thì bị tiêu ra tro mạt, nên thảm thương thay cho các vị Đại Đức dày công Tu luyện mong về cõi Tây Phương mà chẳng đặng vào Cực Lạc Thế Giới, nên cả bao nhiêu tiếng rên xiết, rền rĩ xúm nhau đàn ba lũ bảy, kẽ thì tụng kinh , người thì đánh chuông cầu nguyện, người thì gõ mõ vang vậy, phần con Kim Mao Hẩu , há miệng nhe răng , le lưỡi dài ra dữ tợn, không có vị nào dám đến gần chữ VẠN.

Ấy là đúng theo Thánh Giáo của Đức CHÍ TÔN đã Tiên tri hồi mới Khai Đạo năm Bính Dần 1926 :” Đạo bị bế lại gần hai ngàn mấy trăm năm, thảm thương cho các con có công TU mà thành chẳng đặng!.

NẾU KHÔNG ĐI VÀO CON ĐƯỜNG TAM KỲ PHỔ ĐỘ THÌ KHÔNG THẾ GÌ ĐI CON ĐƯỜNG NÀO VÀO CỰC LẠC THẾ GIỚI LÀ VẬY ĐÓ!.

Chừng tới giờ Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ kéo cờ về tới Cực Lạc , thì Ông Thái Thơ Thanh (Tức Từ Hàng Đạo Nhơn ở trên Thiên Cung) ngồi trên con Kim Mao Hẩu, tay cầm Bửu Kiếm chỉ ngay chữ VẠN thì cửa Cực Lạc hóa ra to lớn, rộng rãi. Chữ VẠN ngừng , hào quang bớt chớp thì Đức Hộ Pháp cỡi Pháp Xa đi đầu vào trước, kế mấy vị Đạo Tam Kỳ và Đức Lý Giáo Tông tiến vào sau, mỗi vị đều có dấu hiệu cờ, cùng sắc phục khác nhau.

Lần lượt liên tiếp có mấy chục Chơn Linh. Đức Lý Giáo Tông dẫn vào 9 ức Nguyên NHân, chừng vào trong kiểm soát lại. Hộ Pháp nghe trong Niết Bàn hô lớn lên rằng: Còn thiếu một ức nữa, nên vội vàng muốn trở lại Trần gian đặng tiếp độ cho đủ, thì có Lịnh Đức CHÍ TÔN phán rằng: Không hề chi đâu con! Cửu Nhị Ức Nguyên Nhân mới độ về có 9 ức thì lần lượt sau cũng độ hết đặng , chừng ấy Hộ Pháp mới an lòng.
Nhưng còn nghe văng vẵng bên tai rằng phương pháp độ rỗi chỉ có khuyên răn các Chơn Linh dầu Nguyên Nhơn hay là Hóa Nhơn đoạt được chữ HÒA với chữ NHẨN mới về nơi cửa nầy được. Dầu cho vạn kiếp sanh dày công Tu luyện mà còn ganh ghét sẽ bị vào tay Chúa Quỉ thì không trông mong gì về cùng THẦY được.

Đến đây Đức Hộ Pháp nhận xét tinh minh liền biên kỹ cho cả Chức Sắc Kiêm Biên coi và đem về Tòa Thánh Tây Ninh Việt Nam cho Ông Thái Thơ Thanh rõ đầu đuôi tự sự. Đây là đặc biệt Đức Ngài Xuất Vía, không phải Chiêm bao như thường ai kia vậy. Đức Ngài dạy chép ra nhiều bổn lưu truyền đến đời sau, trau thân học Đạo.
Sao y nguyên văn, Mậu Thìn niên 1927.
TX, ngày 28/10/2017 AL 9/9/Đinh Dậu).
Tín Đồ Nguyễn Thị Mỹ Nga
Kính Phổ Biến.