Thưa Huynh Tỷ!

Theo ý tôi nghĩ, chắc có lẽ toàn-bộ tín-đồ Cao-Đài đều cho rằng: Nguyễn-Thành-Tám là người của LÃO (Đức Lý).

Chúng ta SAI LẦM, ĐÃ SAI LẦM và QUÁ SỨC SAI LẦM cho nên mới gây nên thảm-họa cho tôn-giáo Cao-Đài ngày hôm nay.

Thưa Huynh Tỷ!

Nguyễn-Thành-Tám xuất thân trong cửa Đạo từ Đầu-phòng-Văn Khoa-mục, đủ năm tháng cầu-phong vào Hiệp-Thiên-Đài, bị Đức Lý ngăn-trở bằng từ-ngữ “NGƯỜI CỦA LÃO”. Cho nên Nguyễn-Thành-Tám trở thành Lễ-sanh phái Thượng.

Từ-ngữ “Người của LÃO” không phải là THÁI-TỬ để kế-vị ngôi Trời, mà nó là từ-ngữ thông-dụng để chỉ tất-cả những ai là chức-sắc Cửu-Trùng-Đài đều là người của LÃO, không riêng gì Nguyễn-Thành-Tám.

Sau ngày 30-4-1975, TÁM bị Cộng-Sản bắt nhốt với tội danh làm CIA cho Mỹ (xem BẢN ÁN CAO-ĐÀI), TÁM vào Đạo Cao-Đài không phải để tu, sửa mình cho nên Đạo, mà TÁM làm con chó săn cho CIA thâm-nhập vào cơ-quan đầu não của Đạo Cao-Đài là Hiệp-Thiên-Đài.

TÁM qua mắt được chúng ta nhưng không qua mắt được TRỜI. Nên Đức Lý phán một câu “Người của LÃO”, TÁM trở thành chức-sắc Cửu-Trùng-Đài và làm sụp đổ mọi TOAN TÍNH của NGOẠI-BANG.

Trong một đàn cơ khác, Đức Lý có viết “TÁM, sau có việc dùng”. Vậy tôi hỏi chư Huynh Tỷ AI DÙNG TÁM?

- Đức Lý dùng TÁM hay Nga Tàu dùng TÁM?

Kể từ Đạo-Lịnh 01 đã giải tán cơ-quan hành-chánh-Đạo, nghĩa là TỊCH-ĐẠO THANH-HƯƠNG đã sụp đổ, ý như chính-thể Việt-Nam Cộng-Hòa đã sụp đổ.

Như vậy, TÁM có còn là "Người của LÃO" nữa hay không? DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG!

Vậy Đức Lý có dùng TÁM hay Nga Tàu dùng TÁM? Ai cũng biết TÁM là người của Nhà-nước (!).

Cho nên, mọi việc TÁM phá-hoại Tôn-giáo Cao-Đài thì TÁM phải chịu trách-nhiệm trước TÒA-TAM-GIÁO, không liên-can gì đến Đức Lý!

TÁM từng làm chó săn cho CIA, bây giờ làm chó ghẻ cho NGA TÀU.

TÁM là con chó BẤT-TRUNG nên không thể nuôi nó trong nhà được cần phải làm LẨU CẦY THÔI!

Bài viết này thách-thức hai Huynh NGUYỄN-MINH-THIỆN và NGUYỄN-KIẾN-SỬ đăng đàn múa bút để bảo-vệ “NGÀI” của hai Huynh đi!

Núi Bà Đen, ngày 12 tháng 10 năm Bính Thân (DL: 11/11/2016)

KIM-QUANG-SỨ
NGUYỄN-THẾ-TRUYỀN