MỪNG ĐĐTKPĐ THÊM TUỔI

Thơ :

Cửu Thập Tam Niên Đạo quang khai,
Đồng Tâm tịnh niệm Đấng Cao Đài.
Chủ nguồn Tam Giáo qui về một,
Năm cội Ngũ Chi gốc chẳng hai.
Kệ trống hòa nhân vang thế giới,
Chiếu đèn hiệp chủng sáng nhân loài.
Công bằng bác ái đề thi tuyển,
Tâm đắc tùng theo thoát ách tai.

QUÁN NHỨT
(27-11-17, 10-10 Đinh Dậu)

----------

Họa :

KỶ NIỆM KHAI ĐẠO
năm thứ chín mươi ba.

Thơ :

Chín ba năm chẳn Đạo hoằng khai,
Tịnh niệm Chí Tôn trước bữu đài,
Hiệp nhứt Ngũ Chi về một gốc,
Qui nguyên Đại Đạo chẳng phân hai.
Hồi chuông cảnh tĩnh toàn sanh chúng,
Kệ trống tận thâu khắp vạn loài.
Công chánh Thương yêu khuôn mực thước,
Pháp Điều tu luyện thoát trần ai.

LÊ VĂN NĂM
(30-11-17)Họa : ƯỚC NGUYỆN


Mừng ngày khai Đạo chẳn Chín Ba
Đồng Tâm Chí Tôn ước nguyện là
Hát vang Đại Đạo câu Hành Khúc
Cứu chúng Cao Đài giỏi giác tha
Tiếng chuông tỉnh thức vọng sanh chúng
Kệ trống vang rền tỏa khắp nơi
Tình thương công chánh (Amour & Justice) đôi điều sẳn
TÂM ÁI HÒA NHÂN RẠNG ĐẠO Nhà

Huệ Tâm - Vân Dương (2-12-2017) nhằm ngày KHAI ĐẠO thứ 93