ĐỨC CHÚA JÉSUS CHRIST GIÁNG SINH và TÁI LÂMBiên soạn :
HT Lê Văn Năm

ĐỨC CHÚA JÉSUS CHRIST
GIÁNG SANH và TÁI LÂM

MỞ ĐẦU :
THƠ :

GIA phá Da-Vít Chúa nối dòng,
TÔ truyền Thánh Đạo đã dầy công;
GIÁO dân qui thiện Tình Thương khắp,
CHỦ thuyết trau lành giải nghiệp hồng.
CỨU độ muôn người ban nước sống,
THẾ tin Một Chúa được Thiên ân.
THIÊN Đàn vinh hiển về vui hưởng,
TÔN kính CHA TRỜI mới vĩnh tồn.


Như chúng ta đã biết, vào Nhị Kỳ Phổ Độ, ĐỨC CHÍ TÔN đã giáng đàn lập Đạo bên Thái Tây, qua hình ảnh và con người mang Thánh Danh là JÉSUS CHRIST và Thiên Chúa Giáo hay Cơ Đốc Giáo do Ngài sáng lập được truyền bá và thạnh hành cho đến ngày nay.

Theo Thánh Kinh ( Phần Khải Huyền) và Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn đều có tiên tri và đề cập đến ngày tái lâm của Chúa Cứu Thế vào thời kỳ Hạ Ngươn mạt pháp nầy.

Nội dung bài biên soạn nầy gồm có hai phần chính là SỰ GIÁNG SINH và TÁI LÂM của CỨU CHÚA JÉSUS CHRIST như dưới đây :


NỘI DUNG :


I,- CHÚA GIÁNG SINH :

Theo Đạo Sử, Đức Chúa Jésus Christ giáng thế vào khoảng 5 hay 6, năm trước Tây Lịch, ở thánh Béthelem, xứ Giu-Đa, đang thời vua Hê-Rốt, nhưng vì hoàn cảnh chính trị, gia đình phải dời qua xứ Ê-Đip-Tô, rồi đến thành Nazarêth, xứ Galilé, ứng nghiệm với mấy lời tiên tri đã nói rầng :

" Người sẽ gọi Ngài là người Nazarêt "

Cha của Ngài là Thánh Giô-Sép, trên phương diện pháp lý. Mẹ là Đức Bà Ma-Ria đồng trinh, sinh ra Ngài, bởi phép Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Jésus xuống thế làm người, được ghi trong Thánh Kinh Lucia I :
26-32 như sau :

" Đến ngày thứ sáu,Đức Chúa Trời sai Thiên Sứ Gap-Rien đến thành Nazarêt, xứ Ga-li-Lê, tới cùng người nữ đồng trinh là Ma-Ri, đã hứa gã cho người nam tên là Giô-Sêp , về dòng vua Đa-Vit. Thiên Sứ vào cho người nữ mà nói rằng : Hởi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi...Nay, ngươi sẽ thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là Jésus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-Vít là Tổ Phụ Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-Cốp, nước Ngài vô cùng".Bà Ma-Ri

Đó là sự mầu nhiệm, không thể nghĩ bàn mà Đức Chí Tôn Thượng Đế đã giáng ban Con Một là Cứu Chúa của Nhơn Loại, đầy tình thương, hy sinh, công nghĩa và vinh hiển đời đời không cùng.


jesus born
Chúa Giáng Sinh


Đức Chúa JÉSUS CHRIST : " Con Thiên Chúa trở nên người thật, có xác thịt và máu huyết, thân thể và linh hồn như chúng ta. Ngài cũng từng cảm thấy đói khát, vui buồn, đau đớn cùng sự chết như ta, Ngài hoàn toàn trở nên giống như ta, trừ tội lỗi " ( trích thơ Do Thái 4,5 ).

Nhưng Ngài xuống thế làm người trong một thời gian nhất định, Ngài vừa có bản tính Thiên Chúa, vừa có bản tính loài người, thể hiện tinh thần " Thiên Nhơn Hiệp Nhứt ", để thực hiện kế-hoạch của Đức Chí Tôn, Đại Từ Phụ, Cha Ngài. Ngài đã công bộ́ ''Tin Mừng" về " Nước Chúa Trời " và đã dùng lời nói cũng như việc làm để dẩn lối, đưa đường cho nhơn loại, biết về cùng Chúa Cha, tức Thượng Đế Tối Cao. Ngài có nhiệm vụ cứu chuộc chúng ta khỏi nạn ách tội lỗi và cho ta trở nên con của Thiên Chúa.Hành tàng của Ngài nơi mặt thế này, thật là vinh diệu buổi sơ khai, vinh diệu buổi thạnh hành và vinh diệu khi kết thúc. Lòng từ bi, rộng lượng, khoang dung của Ngài trải khắp mọi nơi, chịu lăn lóc với đời mà gầy đạo đức. Song, con người buổi đó quá phủ phàng, không đoái nghĩ, lại đem Ngài nạp cho lũ quỉ mà chịu thịt đỗ máu rơi. Vào năm 33 tuổi, Ngài bị pháp nạn trên Thập Tự Giá, chết đi và sau đó, sống lại, vinh hiển thăng thiên về Nước Chúa hằng sống đời đời.Chúa thăng thiên


Thiên chức ấy được Ngài mô tả qua đoạn thi do Ngài giáng cơ trong nền ĐĐTKPĐ, tại Tòa Thánh Tây Ninh như sau :

" Vâng lịnh vua Cha xuống Thái Bang,
Truyền ra Thánh Giáo rất gian nan;
Ba mươi tuổi lẻ không tròn phận,
Ngàn chín năm dư thế sắp tàn"...

Nay, vì thế sắp tàn, nên đến giai đoạn Tam Kỳ Phổ Độ, Ngài đã được lịnh Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu tái lâm hầu thực hiện Thiên Ý, thhuyết đàn cho Vạn Quốc và phổ độ nhơn loại khắp ngũ châu qui hiệp về MỘT MỐI ĐẠO TRỜI mà Thượng Đế đã đích thân, dùng huyền diệu cơ bút khai minh ĐĐTKPĐ để ban Đại Ân Xá kỳ ba cho nhơn loại thức tĩnh tu hành mà lần về quê xưa vị cũ.

Ngài đã khai thị cho thế giới, Đời cũng như Đạo thấy sự tái lâm của Ngài như sau :

" Đắc lịnh vua Cha truyền lập lại,
Vưng lời Đức Mẫu tái phàm gian;
Thuyết đàn vạn quốc từ đây sẽ,
Phổ độ ngũ châu khắp vẹn toàn "

Điều ấy cho chúng ta thấy rằng, CHÚA JÉSUS CHRIST đã để lời tiên tri trước cho nhơn loại rõ Thiên Chức của Ngài trong hai thời kỳ giáng sinh và tái lâm trên mặt địa cầu nầy vậy.

Ngày giáng sinh và tái lâm của Đức Chúa Jésus đã được Đức Chí Tôn xác nhận một lần nữa trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, xin trích ra như sau :

" Đêm nay, 24 Décembre, phải vui mừng là ngày của Ta xuống trần dạy Đạo bên Thái Tây (Europe ) và " Rồi đây Chúa Cứu Thế sẽ xuống sau ".II.- CHÚA TÁI LÂM :


1.- Nguyên nhân :


Như lời ĐỨC CHÍ TÔN đã nói trên, Chúa Jésus Christ sẽ xuống sau, tíêp nối chương trình bài trừ Tà Thuyết hiện nay của loài người và truyền bá Chơn Đạo trên toàn câu, bởi lẽ, thế gian hiện hữu rất hung bạo, không biết dùng khoa học vào việc phải, nên nhơn loại mới biến thành chia rẽ, chiến tranh và tàn sát lễn nhau khắp nơi trên thế giới.

" Thánh Giáo của Chúa Cứu Thế ( vì sự̣ hiểu lầm) đã gia tăng dục vọng của kẻ mạnh đối với người yếu và nối giáo cho bọn trên hiếp dưới ". TNHT/Q1/T-108.

Theo lời Đức Chí Tôn, Chúa Cứu Thế đã đến với loài người :

" Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Người đã chịu đỗ máu Thánh để chuộc tội lỗi cho loài người. Trong 2000 năm vắng mặt Người, các con đã làm gì hữu ích ? Các con truyền bá Đạo Người, nhưng chính các con cũng không hiều chi cả,. Các con lại làm sai lạc bàn chất tôn chỉ của nền Thánh Giáo. Nhân loại phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Tánh Tông Đồ." TNHT/Q1/T-107.

Đó là tình trạng suy đồi về đạo đức, tinh thần và tâm linh của nhơn loại hiện nay, Đức Chí Tôn cho biết thêm :

" Nên phải có một giáo lý mới mẽ đủ khả năng kềm chế nhơn loại trong sự thương xót chúng sanh "

Chính vì vậy mà Đức Chí Tôn phải đích thân giáng trần , qua huyền diệu cơ bút với sự cọng tác của các Đấnng Thiêng Liêng, trong đó có Chúa Cứu Thế Jésus Christ, lập nên nền Tân Tôn Giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là Đạo Cao Đài, mới đủ khả năng đem lại nền hòa bình, tương thân, tương ái cho nhơn loại trong tình thương yêu vô lượng của Đức Chí Tôn, Đại Từ Phụ (Xem tượng Ngũ Chi Đại Đạo có ảnh của Đức Chúa Jésus Christ, đại diện Thánh Giáo).Ảnh Chúa JC thứ ba hàng giữa


2. Cảnh tượng vào ngày tái lâm của Đức Chúa Cứu Thế Jésus Christ :

Cảnh tượng huyền diệu vào ngày tái lâm của Chúa Cứu Thế, được mô tá bởi Thánh Giăng, trong Thánh Kinh ( Phần Khải Huyền, đoạn I :1-7 và 7 : 9- 14) như sau :

" Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đâm Ngài cũng trông thấy. Các Chi Hộ̣ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài, Quả thật vậy. A Men !".

" Sự ấy, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước Ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng :

Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên Ngôi và thuộc về Chiên Con.

Những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến ? Tôi thưa rằng : Lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng : Đó là những kẻ ra khỏi đại nạn, đã giặt và phiêu trắng áo mình trong huyết Chiên Con. Ấy vì đó mà chúng ở trước Ngôi Đức Chúa Trời và ngày đến hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn Đấng ngồi trên Ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì Chiên Con ở giữa Ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống, Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng ".


Chúa tái lâm

3.- Sư phán xét của Cứu Chúa Jésus Christ
đồi với nhân dân trên thế giứi như thế nào ?

Như thế, Chúa Cứu Thế sẽ tái lâm vào thời kỳ Hạ Ngươn nầy để hoàn thành Thiên Chức mà Hai Đấng VẠN LINH giao phó; đồng thời Thánh Kinh cũng cho biết rằng Chúa sẽ đem cơ thưởng phạt đến với nhơn loại. Chúa sẽ ban thưởng những người hữu công vì Đạo, biết tu tiến và trừng trị những kẻ tội lỗi, vì mê muội luyến trần, chẳng thức lý tầm nguyên mà còn làm loạn lạc, ngã nghiêng phong tục, chối bỏ mối giềng Đạo Trời là luân thường cang kỷ.

Vào lúc ấy, bằng hành vi mầu nhiệm, Chúa ban cho hai hạng người trên đều được sống lại để chịu sự thưởng-phong-trừng-tri-phân-điều-đọa-thăng gọi là Cơ Phán Xét đó vậy.

Chúng ta tìm hiểu xem hai hạng người trên đã làm gì và cũng để lấy kinh nghiệm, hoặc soi rọi hoặc làm phương châm cho bước hành tu của chúng ta trong hiện tại và tương lai, hầu được hưởng ân huệ của Đ̣ức Chí Tôn trong Cơ Phán Xét cuối cùng nầy.

Xim mời Chư Hiền và đọc giả theo dỏi qua bài thơ phóng tác sau đây thì rõ :


THƠ :

Lần thứ hai tái lâm trở lại
Chúa không sanh ở tại chuồng chiên,
Mà hiển hiện với Chư Thiên,
Như tia chớp khắp trần đều thấy.

Ngài tái thế khó ai biết vậ̣y,
Chỉ Chúa Trời mới biết mà thôi,
Chúa ngự ngôi vinh hiển trên trời,
Trước mắt Ngài. loài người nhóm lại.

Dân thế giới chia hai đứng đợi,
Hữu có công, tả ác rõ ràng,
Về bên hữu Chúa sẽ phán rằng :
- Hãy đến đây các người hữu phước.

Nước Trời kia Ta đà soạn trước,
Ban cho ngươi từ thuở lập đời,
Vì Ta đói, nhờ ở các ngươi,
Khi Ta khát, ngươi cho Ta uống."Người Sa-ma-ri nhân lành",
tranh Pelegrín Clavé y Roqué (1838)
giúp đở người gặp tai nạn.

Khi xa lạ, đón Ta chẳng ngượng,
Khi Ta trần, cho áo che thân,
Khi bị tù, ngươi đến hỏi thăm,
- Lạy Chúa hởi ! con nào làm vậy,

- Ngươi làm thật mà ngơi không biết,
Chẳng cho Ta mà đến anh em,
Trong dòng họ những kẻ nhỏ nhen,
Ấy là ngươi làm cho ta vậy.
(Như vậy thì : )
Giúp cho người Chúa ban phước vậy,
Cùng bên Tả, chúa lại phán rằng :
- Đáng rủa sả hình phạt đã đành,
Hãy rời Ta đi vào lửa đốt.

Loài quỉ dữ tai sai ngu dốt,
Ta đói khát ngươi chẳng thí cho,
Ta yếu già ngươi chẳng thèm lo,
- Lạy Chúa hởi ! con nào bao nở,

Gặp Chúa đâu để hầu nâng đở,
- Chẳng cho Ta, không giúp cận lân,
Thấy yếu hèn ngươi chẳng đở nâng,
Dầu tiền của có dư chẳng thí.

Chỉ nghĩ mình hẹp hòi ích kỷ,
Nên ngày nay thọ phạt đời đời,
Người công-nghĩa sống với Cha Trời,
Bởi hằng Tâm Ta cho hằng sống.

Ngày tận thế chớ lầm là mộng,
Ráng giúp Đời đặng lập chút công,
Bỏ tỵ hiềm ích kỷ trong lòng,
Lo Con Chúa ( 1) là lo Chúa vậy.
----------
(1) : cận lân, con người, đồng sanh.

Và buổi chung đời ấy được mô tả trong Thánh Kinh (Ma Thi-Ơ : 13 : 47-50) , thơ họa như sau :

THƠ :

Lưới Trời thả xuống khắp nhơn gian,
Gôm hết các loài chỉ một màn;
Xấu tốt vậ̣t chi đều tóm cả,
Tốt thì chọn lấy, xấu thì quăng,

Hoặc :

Chung Đời Thiên Sứ sẽ chia phân,
Công-nghĩa chọn ra khỏi ác nhân;
Ban thưởng người lành cho nước sống,
Ác quăng lò lửa chịu thiu thân.

Xem như thế, Cơ Thưởng Phạt lần nầy cũng không lấy chi làm khó đối với người có hằng Tâm, chỉ tu hành, trợ Đạo giúp Đời, cứu khổ ban vui cho Bạn Đồng Sanh đang gặp khó nghèo, tù tội, lở vận, trái thời, biết xóa bỏ ích kỷ cá nhân, đem cơm áo, tài vật và tình thương chia sẻ cho người khổ đau hầu lau bớt giọt lệ sầu ai của nhân thế.

Tổ chức Tay Nối Tay phát quần áo ấm cho người nghèo và người vô gia cư nhân dịp Giáng Sinh 2014
Cảnh giúp đở người nghèo khó, tật nguyền.


Đó là biết thể hiện Thiên Ý qua hành động bằng Tình Thương đầy Công-Nghĩa cũng là thực hiện bước căn bản là Nhơn Đạo trước khi tiến tu Thiên Đạo vậy.


KẾT LUẬN :

Xuyên qua các điều trình bày trên, dù Giáng Sinh hay Tái Lâm ở hai thời kỳ ( Nhị Kỳ hay Tam Kỳ ) Phổ Độ, Đức Chúa Jésus Christ thảy đều vâng lịnh Đức Chí Tôn để lập Đạo cứu Đời và xiển dương chánh pháp rộng khắp Ngũ Châu, Vạn Quốc để tận độ toàn thể chúng sanh thức tĩnh tầm tu để quy về Cội Nguồn Thiêng Liêng là Thiên Đàn hay Bạch Ngọc Kinh nơi Đức Cha Trời, Thượng Đế, Chí Tôn đang ngày đêm mông đợi đoàn tụ với con cái Ngài.

Ngày nay, chính Đức Chí Tôn, Chúa Tể Càn Khôn Thế Giới, Đại Từ Phụ, của Đức Chúa Jésus Christ, đã xuống trần lập Đạo, đã thiệ̣t vì Lòng Từ Bi, Thương Yêu chúng ta, đã chịu trăm đắn, ngàn cay, chìu lòn, hạ mình độ thế.

Để xứng đáng là một môn-sinh, là con cưng của Đại Từ Phụ và cũng là tuyển dân của Ngài, chúng ta phải làm gì ? Trả lời : Chúng ta phải TU. Và chỉ có con đường tu hành mới vinh hiển trở về trong lòng Đức Chí Tôn, Đại Từ Phụ. Ngoài ra, không còn con đường nào khác.

Đức Chí Tôn dạy rằng :

" Ơn Trời cho mở Đạo kỳ ba,
Dìu dẩn nhơn sanh lánh vạy tà;
Ví muốn tu thân nhồi quả trước,
Gắng công sau sẽ đến cùng Ta.

Hoặc :

" Phước gặp Kỳ Ba Trời cứu độ,
Gắng TU kịp buổi lướt Đài Vân ".

Hởi các Chư Hiền !

Kể từ nay, Thiên Ý của Đức Chí Tôn phải giáng sinh và tràn đầy trong lòng mỗi chúng ta để phụng sự Thiên Cơ và Nhơn Loại . Hãy cùng nhau vui vẽ , đoàn kết, đồng tu tiến đến thành công mỹ mãn.

Kính chúc Chư Hiền và Đọc Giả một MÙA GIÁNG SINH trần đầy ân điển của ĐỨC CHÍ TÔN và CỨU CHÚA JÉSUS CHRIST ban phước lành cho tất cả Anh Em.


" NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT "
" NAM MÔ GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN ".


------------------
Biên soạn
HT Lê Văn Năm
(12-12-17)