Xin trích lục phần trong vi bằng đại hội nhơn sanh năm 1974 của các nghị viên, phái viên hỏi đáp về cầu thăng của chức sắc HTD và được sự trả lời của Thừa Sử Nguyễn Minh Nhựt, đại diện luật pháp trong đại hội:* Nghị trưởng hội ngánh phái thượng, Lễ sanh Thượng Thiện Thanh, nêu ý kiến:

- Trừ cơ bút của các đấng thiêng liêng. Trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cơ quan nào thoát khỏi quyền vạn linh? Phẩm tước nào được thăng hay giáng không thông qua quyền vạn linh? Chúng tôi và phần nhiều chư nghị viên, phái viên đa số chưa am tường nhiều về luật lệ của ba hội lập quyền vì chưa được phổ biến sâu rộng nơi những vùng hẻo lánh xa xôi. Hôm nay, chúng tôi kính xin đại diện pháp luật minh giải về phần đó để chúng tôi yên lòng đi theo từng tiết mục.

* Thừa Sử Nguyễn Minh Nhựt, đại diện luật pháp :

- Hội quyền vạn linh chỉ cứu xét các cơ cấu của các cơ quan hành pháp tức là cửu Trùng Đài. Riêng về HTĐ, nó thuộc về chơn thần nguyên vẹn do Chưởng quản HTĐ tức là Hộ Pháp quyết định. Cũng như về phần Phước Thiện, trước kia do Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc lập nên thì những sự việc của cơ quan phước Thiện do đại hội Phước Thiện mà thôi. Còn hội nhơn sanh và hội quyền vạn linh thì thuộc về bên hành pháp, phẩm tước nào được thăng hay giáng mà không qua quyền vạn linh thì không được. Riêng HTĐ gồm chức sắc HTĐ từ tiếp Dẫn Đạo Nhơn trở xuống Luật Sự đều do Hộ Pháp trọn quyền định đoạt, cũng như chức sắc phước Thiện vậy.

Còn quý vị Chức sắc CTĐ, vấn đề Thăng hay giáng không thông qua quyền vạn linh thì có mấy trường hợp như sau:

Chức sắc vi phạm luật pháp của đạo thì đưa ra toà. Chẳng hạn, bây giờ, có các cơ cấu tư pháp của đạo, tức là pháp chánh thượng phẩm HTĐ, pháp chánh sơ thẩm hội công đồng. Những phán quyết của những phiên toà này cũng đủ thẩm quyền quyết định.


* Phái viên Lê Ngọc Minh (307) có ý kiến:

- Khi Đức Hộ pháp còn sanh tiền, trong lúc Đức Ngài cầm quyền nhị Hữu Hình Đài, tức là Đức Ngài hành quyền của Giáo Tông Cửu Trùng Đài và Hộ pháp hiệp lại, là quyền Chí Tôn tại thế. Như thế, chỉ có Đức Hộ Pháp mới có đủ trọn quyền của Chí Tôn tại thế phong thưởng mà thôi, vì quyền ấy mới vượt qua khỏi quyền vạn linh được. Ngược lại, hiện tại, quý vị Thời Quân HTĐ có đủ tư cách pháp lý nắm quyền Chí Tôn tại thế để điều hành công việc Chí Linh tại thế không? Nếu quý vị Thời Quân chưa đủ tư cách pháp lý nắm quyền Chí Tôn tại thế thì, thiểu kiến tôi nghĩ, chư quý vị không nên áp dụng cái quyền đó mà tự động thăng thưởng chức sắc bên Hiệp Thiên Đài.

* Thừa Sử Nguyễn Minh Nhựt, đại diện luật pháp:

- Những thắc mắc của phái viên Lê Ngọc Minh mới nghe qua thì hữu lý, tuy nhiên nếu xét kỹ lại thì còn một khuyết điểm rất lớn mà quý vị vô tình không để ý, để nhận định rõ ràng. Xin đọc kỹ lại trong Đạo Luật, nơi khoảng thứ nhứt, chương nhứt, về hành chánh, thì những điều đó chỉ áp dụng cho những chức sắc bên Hành Chánh mà thôi, chớ không áp dụng cho bên Hiệp Thiên Đài hay Phước Thiện. Vì sự Thăng thưởng bên phước Thiện, ở Đạo Luật có quy định riêng của Phước Thiện.


fb Quang Minh