(NGHI LỄ, BÀI SỐ 78)

Khi cúng đàn:

TẢ PHAN QUÂN cầm phướn Thượng Sanh, có cổ pháp trên đầu phướn là Phất chủ và Thư Hùng kiếm, gát chéo nhau (cổ pháp THỰỢNG SANH), dẫn hàng phẫm từ
Lễ Sanh trở xuống tín đồ nhập đàn.

PHƯỚN DẪN ĐÀN Thượng Sanh có cổ pháp Phất chủ và Thư Hùng kiếm trên đầu phướn.
Hiện nay,
phướn dẫn đàn đem làm phướn dẫn vong

HỮU PHAN QUÂN cầm phướn Thượng Phẩm, có cổ pháp trên đầu phướng là: Quạt Long Tu phiến (cổ pháp THƯỢNG PHẨM), dẫn từ hàng phẩm Giáo Hữu trở lên nhập đàn.


PHƯỚN DẪN ĐÀN Thượng Phẩm có cổ pháp quạt Long Tu Phiến trên đầu phướn.
Hiện nay, phướn dẫn đàn đem làm phướn dẫn vong

Hai vị TẢ, HỮU PHAN QUÂN dẫn xong thì đem phướn cặm 2 bên: Tả Phan Quân cặm phướn Thựợng Sanh bên Thượng Sanh, Hữu Phan Quân cặm phướn Thượng Phẩm bên Thượng Phẩm.

Còn tại Thánh Thất thì bàn HỘ PHÁP chữ KHÍ có 2 lá phướn:THỰỢNG PHẨM: Đầu phướn có cổ pháp Quạt Long Tu Phiến (cổ pháp Thượng Phẩm)

THƯỢNG SANH: Đầu Phướn có Phất chủ và Thư Hùng kiếm gát chéo nhau (cổ pháp Thựợng Sanh).PHƯỚN DẪN ĐÀN KHÁC VỚI PHƯỚN DẪN VONG CHỖ CỔ PHÁP TRÊN ĐẦU PHƯỚN VÀ MỘT SỐ CHI TIẾT KHÁC.

@/ SỰ KHÔNG ĐÚNG KHI ĐEM PHƯỚN DẪN ĐÀN LÀM PHƯỚN DẪN VONG.

1/ Phướn có cổ pháp THƯỢNG PHẨM (QUẠT LONG TU PHIẾN) duy nhứt chỉ có HỮU PHAN QUÂN cầm mà thôi, và chỉ ở trong NỘI ĐIỆN. Nay, ai cầm cũng được, nhất là để phái NỮ cầm là một sai lầm lớn.

2/ PHƯỚN THƯỢNG PHẨM duy nhứt ở một vị trí cố định là bên HỮU PHAN QUÂN, tức bên THỰỢNG PHẨM. Nay, nữ chết để bên nữ, Nam chết để bên nam. Sự đổi vị trí của phướng vô cùng tai hại: Trật tự vũ trụ đảo lộn.

3/ PHƯỚN THƯỢNG SANH duy nhứt chỉ có TẢ PHAN QUÂN cầm mà thôi. Khi mất thì một chức HTĐ thay thế và cũng chỉ ở trong NỘI ĐIỆN. Nay, ai cầm cũng được, nữ chết Nữ cầm, Nam chết Nam cầm.

4/ PHƯỚN THƯỢNG SANH duy nhứt đứng ở vị trí cố định là bên Tả Phan Quân, tức bên Thựợng Sanh. Nay, Nữ chết, phướn để bên Nữ; Nam chết, phướn để bên Nam. Sự đổi vị trí của phướn vô cùng tai hại: Luân thường, đạo lý ngửa nghiêng.

Trong khi đó thì PHƯỚN DẪN VONG có cổ pháp TAM GIÁO. Nữ để bên Nữ, Nam để bên Nam được, vì không phải phướng của vị Thựợng Phẩm hay phướn của vị Thựợng Sanh mà là phướn của TAM GIẢO. Nếu Nữ chết, có nhân viên LỤC NƯƠNG cầm nên phải để bên NỮ; Nam chết, có nhân viên TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN cầm nên phải để bên Nam.


PHƯỚN DẪN VONG Thượng Sanh
(có CỔ PHÁP TAM GIÁO TRÊN ĐẦU PHƯỚN)


PHƯỚN DẪN VONG Thượng Phẩm
(có CỔ PHÁP TAM GIÁO TRÊN ĐẦU PHƯỚN, dẫn từ phẩm Giáo Hữu trở lên)

HẠC NỘI
(Ngày 26/11/Đinh Dậu - Dl: 12/12/2018).