THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN: "Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp " Tam Kỳ Phổ Độ ", Quỉ Vương đã khởi phá Chơn Đạo, đến danh Ta nó còn mươn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi.

... Ta đến với huyền diệu nầy, mượn cơ mầu nhiệm hiệp Tam Thập Lục Động, đổi gọi Tam Thập Lục Thiên. Các chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Đạo"
(TNHT/QI, Đ/C ngày 22-8-1926, AL15-7)

QUỈ VƯƠNG KHỞI PHÁ CHƠN ĐẠO NHƯ THẾ NÀO?

Trong buổi đầu khai Đạo, Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập Pháp TKPĐ, Quỉ Vương đã khởi phá nền Chơn Đạo của Đức Chí Tôn, bắt chước ĐCT lập các ngôi phẩm của quỉ vị trong Tam Thập Lục Động, đối chọi Tam Thập Lục Thiên, các tên của chư Thần Thánh Tiên Phật đều bị giả mạo hết để lừa gạt, thử thách, giành giựt và lôi kéo người tu về phía chúng, đến danh của ĐCT, nó còn mượn, nhưng ngai của Thầy chưa dám ngồi.

Đức Chí Tôn cho chúng ta biết như sau :

"Nó cũng noi theo Thiên Cung mà lập thành quỉ vị, cũng đủ các ngôi, các phẩm đặng đày đọa các con, hành hài các các con, xử trị các con. Cái quyền hành lớn lao ấy, do Thầy ban cho nó nên đặng quyền cán dỗ các con, xúi biểu các con, giành giựt các con mà làm tay chơn bộ hạ trong vòng tôi tớ nó.

Thầy thường nói: Hai đầu cân không song bằng, thì tiếng cân chưa đúng lý. Luật công bằng thiêng liêng buộc phải vậy, Thầy lấm phen phải bị mất, bị giựt con cái Thầy vì chúng nó...

Các con hiểu rằng, trong Tam Thiên Thế Giới còn có quỉ mị chuyển kiếp ở lộn cùng các con thay, luống lựa là Thập Nhị Địa Cầu, sao không có cho đặng. Hại thay, lũ quỉ, phần nhiều, nó bày bố ra mỗi nơi một giả cuộc mà dỗ dành các con.

Vì vậy, Thầy đã nói tiên tri rằng: Lại hằng ngày xúi biểu nó cắn xé các con, song, Thầy cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng chẳng hề thấy đặng là đạo đức các con.

Ấy vậy, đạo đức các con là phương pháp thử trừ quỉ mị, lại cũng là phương dìu đắt các con trở lại cùng Thầy. Các con không Đạo thì là tôi tớ quỉ mị. Thầy ̣đã nói, đạo đức như cái thang bắc cho các con leo tới phẩm vị tối cao, tối trọng là ngang bực cùng Thầy, hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa"
(TNHT/QI/T-6O).

Ở đoạn Thánh Ngôn khác, Đức Chí Tôn còn dạy rõ thêm, như sau:

"Thầy lại khuyên các con gìn-giữ bộ thiết-giáp ấy cho tới ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy, Ðạo là vật rất hữu ích, như giáp hữu ích cho thân các con; nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lỗ; còn bỏ Ðạo thì các con ở dưới phép Tà-Thần.

... Các con chớ ngại.

Ngày nay, Ðạo đã khai tức là Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy thân mình; đã chẳng phải giữ mình cho các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả Môn-đệ Thầy nữa.

Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả Môn-đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nửa phần vì Thầy cho Yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ... Cười... Ðị bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên-Cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít lá lẽ hằng. Các con liệu phương thức mà nâng đỡ đức-tín của Môn-đệ cao lên hàng ngày; ấy là công quả đầu hết"
. (TNHT/QI/T.31)