GIÓ MỚI VƯƠN CAO

(Phấn khởi khi đọc Tờ Trần Trình của Hội Thánh
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh).
***************

Vùng Thánh Địa gió mới lên vùn vụt!
Trần Trình Thư thu hút tín đồ trung,
Quyền Hội Thánh đương nhiên tái phục.
Mỗi ký tên biểu lộ chí Anh hùng .

Chức Sắc Hiệp Thiên , Cửu Trùng, Phước Thiện,
Đứng tên chung một bản Trần Trình.
Hội Thánh Chính Tông từ nay xuất hiện,
Đưa gió lên hòa nắng ấm bình minh.

Đạo Chí Tôn hai Đài, ba Hội Thánh,
Hai mươi năm mất hết Chủ quyền (1978- 1998).
“Bản Án Cao Đài” diễn trò đảo chánh .
Nay Trần Trình phá án đúng cơ Thiên .

“Ôn cố tri tân”. Nhớ về khi trước,
Tiền Bối xưa đâu cần phép thực dân?
Có Thiêng Liêng, khó gì làm cũng được,
Bực Lương Sanh đời sống tạm , đâu cần???

Chí Tôn dạy phải trừ gian, diệt bạo,
Bằng tình thương cảm hóa kẻ hung tàn.
Chỉ Khổ Tâm, chớ không hề đổ máu,
Đạo phục quyền-Nước thịnh:Xếp hàng ngang…

“Nam Bắc cùng rồi ra ngọai quốc”
Nước Việt Nam là mô thức Đại Đồng.
Còn Cộng Sản, còn Vô Thần Duy vật,
Hiệp Thiên Đài ắt không thể thông công.

Lẽ mầu nhiệm trí phàm chưa hiểu được,
Phấn khởi vui, vì gió mới vươn cao.
Khi Hội Thánh chịu dấn thân đi trước,
Thì đàn em không ngại bước bước theo sau.

Đó là thế! Môn sinh chung bước,
Hiệp anh,em trở lại Non Bồng.
Cầu Thiêng Liêng ban hồng ân , huệ phước,
Chuyển gió về cho đúng hướng Trời Đông.

Đường nguy hiểm quyết xông pha gian khổ,
“Vạn sự khởi đầu nan” người trước dặn dò.
Nước an định, thuận chiều cơ phổ độ,
Việc Hoằng khai Đại Đạo mới tự do…

Không thể giống hành tàng, phương thức,
Vì ngoài trong vị thế khác nhau.
Nước tự chủ, tinh thần thống nhứt,
Là động cơ thôi thúc gió bay mau.

Trần Trình tiếp nhân ngày sinh Hộ Pháp,
Huyền diệu thay ! Hội Thánh lập thành.
Gom gió dậy hiệp gầy nên bảo táp,
Quét sạch loài sâu bọ hại quần sanh.

(Hải ngoại , ngày Hộ Pháp giáng sinh Mùng 5/5 Mậu Dần,DL 30/5/1998)
CAO HOÀI DŨNG