(NGHI LỄ, BÀI SỐ 91)

Xin bấm vào đường link sau để biết cụ thể hơn: https://www.facebook.com/tranvansua.hacnoi/videos/421154991654165/BÀI VỊ: THẦN HÒANG BỔN CẢNH

BÀI VỊ: CHIẾN SĨ TRẬN VONG

BÀI VỊ: CHỨC SẮC ĐẠI THIÊN PHONG

BÀI VỊ: CHƯ CHƠN LINH NỮ PHÁI

BÀI VỊ: TIỀN HIỀN HẬU HIỀN

BÀN THỜ TAM VỊ THÁNH VƯƠNG PHƯỚC - LỘC - THỌ