Đức Hộ Pháp thành lập Vạn Pháp Cung - Nhơn Hòa Động tại núi Linh Sơn. Một khối đá khổng lồ nằm chồng chất lên nhau thành ra một trái núi. Ta nghĩ rằng đó là một loại kim thạch ,là vật vô tri ,vô giác nhưng Núi Linh Sơn này có cái tinh túy vạn năng khác với tất cả các núi trên khắp mặt địa cầu này.

Núi Bà hay là Linh Sơn tại đất Tây Ninh có cái tinh túy vạn năng kỳ diệu ,kết tinh của vạn năng kỳ diệu, kết tinh của vật linh thiêng nhứt trong Tứ Linh, tức là Linh Qui. Linh Qui này đã tu trên ba Nguơn Hội ,tức là 36.000 Năm. Ba mươi sáu ngàn năm có đủ quyền năng diệu pháp,có thể hủy diệt nhơn loại trên mặt địa cầu này như việc tầm thường của nó.

Cũng như mọi người nghe hoặc thấy các nhà bác học ,kỹ sư ngoại quốc nói rằng: Núi Linh Sơn này là trung tâm của đại dương,nếu động mạnh nó sẽ lở. Nếu núi lở thì sẽ bị ngập lụt, nếu núi bể thì nhơn loại sẽ bị hủy diệt(Năm Nhâm Thìn có núi lở và bị ngập lụt một lần 1952). Cho nên các nhà bác học ,kỹ sư không dám đá động đến Núi Linh Sơn nầy. Duy chỉ có người Việt Nam dám phá đá trên núi Linh Sơn xem như là việc tầm thường.

Núi Linh Sơn có hình thể như một con Linh Qui đầu nó quay về hướng Tây, nếu đứng về phía trên Tòa Thánh nhìn lên, sau lưng có một cái biển hồ. Nếu ở trên cao nhìn xuống xem như một con rùa vừa trèo lên mặt nước. Đấy cũng là biểu hiện cho việc Linh Qui hiện thân trên quả Địa c68 nầy, lãnh Lịnh Ngọc Hư Cung Ngọc Hoàng Thượng Đế đặng chuyển Nguơn Hội.

Về hữu hình ta thấy nó là một khối đá tự nhiên không lay động, về mặt vô vi nó luân chuyển lạ thường, như nhà bác học Đại Hàn khi đến viếng Tòa Thánh, đứng tại Đền Thánh nói rằng;” Núi Bà Đen là một con Linh Qui, con Linh Qui này cứ mỗi 9 năm nó day đầu về Tòa Thánh một lần ,cứ mỗi ngóc đầu của nó là Đạo nghiệp chinh nghiêng, làm sao xây một bức tường chắn ngang lại đừng cho nó nhìn thấy Đền Thánh thì Đạo Cao Đài và các Giáo phẩm mới được an bình và sự truyền giáo mới phát triển nhanh chóng. Một con vật linh thiêng như vậy, cho nên nếu ai quyết tâm tu hành trong thân thể của nó, chắc chắn sẽ được Đắc Đạo dễ dàng, điển hình như bà Lý Thị Thiên Hương, được Vua Gia Long Sắc phong là Linh Sơn Thánh Mẫu mà bà đã được nhân sanh tôn kính hiện nay, và Huệ Mạng Trường Phan (Tức Ông Thầy Chùa nhỏ) tu ở Núi Bà Đen mà ai ai cũng biết.

Núi Linh Sơn có cái tinh túy vạn năng huyền diệu pháp để tại mặt thế này, hằng mấy trăm năm nay mọi người ở miền Nam Việt Nam ai cũng nghe biết. Nó Linh Thiêng vô cùng vô tận, như nói đến tên Núi Bà Đen cũng bị quở,van vái đi chùa Bà mà không đi cũng bị quở làm cho đau bịnh ,hoặc van váí cầu ước điều chi cũng được y như lời vái .như vậy thấy sự hiển linh của nó.

Nếu nói Bà Linh Sơn Thánh Mẫu quở chấp chúng sanh phải lễ cỗ cho bà thì thật là vô lý ,bởi mình tu hành đắc đạo rồi , để ăn của hối lộ chúng sanh sao? Xét cho kỹ, Thần Thánh Tiên Phật nào có ăn của ai bao giờ,chỉ tại chúng sanh tín ngưỡng dâng cúng mà thôi.

Đó cũng là một đức Tin ,tin lành thì được lành, tin dữ thì cũng sẽ được dữ. Đức tin ấy sẽ qui tụ thành một khối đức tin mà Tin Lành bên Thiên Chuá Giáo, hiện đang truyền Giáo ở Mỹ Châu tức là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bởi sự chuyển pháp của Đức Chí Tôn, Linh Qui Đắc lịnh qui tụ Lương sanh thành một khối đức tin mà người truyền Giáo cho Thượng Đế lại là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cho nên hiện nay như mọi người đều biết,trên núi Linh Sơn có một dấu chân giẫm trên đá mà bao năm nay chẳng ai biết là dấu chân của ai.

Trong kinh có câu:

Núi Ô Li Vê để dấu chân,
Gia Tô Giáo Chủ Giải phần Hữu Sanh.


Nnư vậy, chứng tỏ rằng là dấu chân của Đức Chúa Gia Tô, cũng như việc Đức Chí Tôn hành pháp, bà Phối Sư Hương Lự giẫm chân lên miệng của Tổng Thống Mỹ RƠOSEVELT, chứng tỏ cho biết rằng sau này Mỹ có trách nhiệm là một Cơ Quan Truyền Giáo của Đạo Cao Đài trên khắp mặt địa cnầy. Cũng như tất cả ai trên lãnh thổ Tây Ninh đều biết Mỹ đã san bằng trên đỉnh Núi Linh Sơn để làm Nha Viễn Thông hồi còn chiến tranh Nam, Bắc Việt Nam.

Điều ấy cũng là hiện tượng cho biết rằng Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm viễn thông một lần nữa, mà là viễn thông truyền giáo chứ không phải viễn thông chiến tranh.

Như Vị Thánh Tông Đồ của Chúa Gia Tô là PIERE Đệ I Tông Đồ về cơ nói rằng:

Thiên Đình chịu giữ một phương Tây,
Cả Đạo Gia Tô rõ mặt Thầy.
Độ Chúng đã gần hai ngàn tuổi.
CAO ĐÀI Đắc lịnh dắt dìu Bây.


Nhơn Hòa Động mà Đức Hộ Pháp đề ra , để tên trên vạn Pháp Cung có ý nghĩa đặc biệt: Nhơn Hòa là tất cả nhơn sanh trên khắp thế Giới nầy Hòa , Hòa là để Hiệp , Hiệp cả vạn linh sanh chúng cùng chung giáo lý Nhân Nghĩa Đại Đồng để hiểu căn kiếp của nhơn sanh ,tùy trình độ tiến hóa tu hành cho khỏi bị luân hồi chuyển kiếp.

Trong kinh có câu:

Vào cung vạn pháp xem qua ,
Cho tường cựu nghiệp mấy Tòa Thiên Nhiên
.

Vạn Pháp Cung ,Nhơn Hòa Động của Đức Hộ Pháp thành lập có ý nghĩa rất uyên thâm ,chứ không phải tầm thường như ý nghĩ của đạo Núi nói ,là quí vị sẽ có huyền năng diệu pháp (Vạn Pháp) làm cho mọi người phải hòa ,cũng như suy tôn ông Đợi như một vị Giáo chủ Vạn Pháp Cung vậy.

Đức Hộ Pháp nói với các vị Đạo núi rằng :

- Nghe Hộ Pháp Sống không nghe đi nghe Hộ Pháp gỗ, nếu nghe được thì nghe, để về cõi hư linh xem ai người ai gỗ, chừng ấy mới thấy rõ thực hư.

Xem như thế có người tự thấy rằng tưởng mình tự tu ,tự đắc Đạo (Tu chơn ), không cùng chơn giáo cuả Đạo Cao Đài vẫn Đắc Đạo. Điều ấy quá lầm, xem như lời nói của Đức Hộ Pháp là sự cảnh cáo quan trọng cho tất cả mọi người đi ngoài đường chánh Giáo của Đức Chí Tôn.

Đây là điều đáng lưu ý cho tất cả mọi người trong tôn giáo Cao Đài: Nếu ai đi ngoài Cửu Thiên khai hóa của Đức Phật mẫu,thì Đức Chí Tôn không bao giờ nhìn nhận. Bởi Cửu Thiên khai Hóa hay Cửu Phẩm Thần Tiên do Đức Phật Mẫu tạo thành mà chính mình Đức Hộ Pháp thay thân cho Phật Mẫu tại mặt hữu vi nầy. Xem trong Tòa Thánh mới thấy rõ không cho ai đi tắt mà vào đặng ở Cửu trùng Đài có ngõ lên cả cửa vào, ở Bát Quái Đài cũng có ngõ lên lại không có cửa vào, điều này tất cả nghiệm xét kỷ càng tại sao như vậy? Sự việc nầy chứng tỏ cho mọi người thấy rằng : Bát Quái Đài không nhìn nhận cho ai tự tu tịnh luyện, không tùng luật pháp Chơn truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (thời kỳ phổ độ).

Dấu chơn của Chúa GiaTô trên Núi Linh Sơn xem như hiện thân của Chúa đã đến với Đức Chí Tôn Cao Đài Thượng Đế thì các con Chiên của Chúa cũng sẽ qui tụ về đất dha lành trong một nguồn cội của Đức Chí Tôn, là Cha chung của toàn nhơn loại mà danh hiệu của Ngài là ĐỨC CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ Vậy. Bà Thánh Pha Ti Ma đã nói gia thất của Chúa đã có tại miền Nam Việt Nam và Nước Việt Nam gọi là Đại Nam Quốc.

Đại Linh Qui nầy có những sự mầu nhiệm không lường được, bởi qui lương sanh thì phải nuôi sống lấy họ chứ chẳng phải qui họ lại rồi để cho họ chết hay sao? Cho nên Linh qui có trách nhiệm bảo vệ luơng sanh bằng cách tiết ra chất nước tinh túy màu vàng, nước nầy sẽ đóng thành khối ,tức là khối vàng, cũng như mọi người biết rằng hiện tại Núi Linh Sơn có một con suối gọi là suối vàng mà người ta gọi là vàng non chưa xài được, đây cũng là một sự chưa biết Đạo vậy. Đại Linh Qui nầy có thể làm chết loài người coi như là việc tầm thường thì nó cũng làm cho loài người sống tự nhiên.

Nghĩ ,Đức Chí Tôn thương yêu nhơn loại quá lẽ! Ngài muốn qui con cái Ngài làm một, một chỗ, một khối ,gọi là qui nhứt. Nhưng Ngài sợ sự đói khổ của nó nên Ngài sắm sẵn kho vàng vô tận này dành để cho con cái chung hưởng, hưởng hồng ân nơi mặt thế này. Khi tất cả nhìn nhau là con chung của Thượng Đế, huynh đệ đại đồng, không còn phân chia ranh giới màu da ,sắc tóc nữa thì ngày ấy Đức Chí Tôn ra lịnh cho Đại Linh Qui dùng huyền diệu pháp biến chất nước thành vàng để cho nhân sanh được hưởng nếu tất cả biết tu hành. Ngược lại, không biết tu hành ,làm điều độc ác thì không bao giờ được hưởng mà còn bị hại nữa là khác. Hồng ân của Đức Chí Tôn ban cho nhơn loại mà nhứt là dân tộc Việt Nam mà người làm chủ của nó tức là Đạo. Khi nào thành Đạo mới được hưởng kho vàng vô tận này.

Vậy tất cả ai biết Đạo ráng tu, tu để thành ,thành để hưởng ,bằng không tu không thể hưởng được. Tu để thành Đạo, đắc Đạo mới được hưởng chứ chẳng phải chờ ngày thành Đạo vì Đạo đã thành rồi ,thành từ ngày khai Thiên lập địa chớ chẳng phải chưa thành ,ngồi mà chờ đợi . Thành Đạo duy chỉ có người tu mới thành, thành Đạo khác với Đạo thành.

Tóm lại, Vạn Pháp Cung Nhơn Hòa Động cũng là một tầng Thiên trong Cửu Thiên Khai Hóa mà Đức Hộ Pháp đã bày ra tại mặt thế nầy ,tức là ở trong vòng Thánh Địa để cho Nhơn sanh tìm hiểu và phải đi trong pháp bửu của Ngài tạo ra thì mới trở về cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống được. Khi nào Đại Linh Qui chuyển mình thì Đại Hội Long Hoa đã đến ,trên khắp các đại dương đều có hiện thân của nó, cũng tung hoành bốn biển như Phụng Hoàng và Long Mã Vậy.

Các Đại Thần Linh Qui sẽ vâng lịnh Đại Linh Qui , đi trên khắp đại dương trong địa cầu này để đưa rước các con chiên của CHÚA về gặp CHÚA tại Đất CHA LÀNH tức là THÁNH ĐỊA nầy để dự ĐẠI HỘI LONG HOA cũng như các chơn linh cao trọng về với Đức CHÚA TRỜI Hay là THƯỢNG ĐẾ Vậy./.


Tiểu muội Nguyễn Thị Mỹ Nga
Sưu tầm (Thánh Địa Huyền Bí).

TX ngày 15/6/2012(Al 26/4/Nhâm Thìn)