Luyện là tạo sức mạnh hữu hình tức là Thiền .
Tinh là tạo sức mạnh vô hình tức là Đạo .
Luyện đi trên Cửu Thiên Khai Hóa tức là thức .
Tinh về với Cực lạc Thế Giới là ngủ.

Pháp môn của tôn giáo tu tập có khác pháp giới ,phương tiện ,nhưng đều tiến đến mục đích hoàn nguyên Tam Bửu đạt Đạo. Ngay cả Đạo Cao Đài Cũng có nơi tịnh luyện như: Trí Huệ Cung ,Trí Giác Cung , Vạn Pháp Cung .Nhưng hiện nay chưa áp dụng ,chỉ Dâng Tam Bửu trong thời cúng và phải cùng lo Tam Lập vì phải qua hai thời kỳ :

- Nhơn Đạo là phần lo cho mình .
- Thiên Đạo là phần lo cho người khác để trả nợ tiền khiên và hiện tại .

Nhơn Đạo có Tam Cang và Ngũ Thường ,Tam Tùng Tứ Đức ,và đủ Tam lập mới mong lập ngôi vị.
Thiên Đạo là từ Tam lập tiến lên tam thiện ,hành phương luyện kỷ của Đức Hộ Pháp chỉ dạy .

Trải qua giai đoạn sống với Tiểu hồi vào Đường Thánh là: Hỉ Lạc Ái , đối chiếu kinh từ Đệ Ngũ Cửu cho đến Đệ Thất Cửu và nơi Thiêng Liêng Hằng Sống có hai chữ Vạn màu trắng và đỏ hồng hồng ngăn chận Cực Lạc Môn ngoại, nên câu Kinh Ngũ Cửu:

“ Ánh hồng chiếu đương mây rỡ rỡ.
Cõi Xích Thiên vội mở ải quan.”


Trong Đệ Lục Cửu :

“ Bạch Y Quân mở đường rước khách,
Cõi Kim Thiên nhẹ tách Tiên Xa.
Vào Cung Vạn Pháp xem qua,”

.............

Đến Đệ Thất Cửu là không chờ đợi nơi Cực Lạc môn ngoại ,ta bắt đầu sống với Đại Hồi nên ta thấy được :

“ Cung Chưởng Pháp xây Quyền Tạo hóa ,
Kiến CHUẨN ĐỀ ,Thạch xá giải thi.”


Thể pháp dứt ,chuyển qua bí pháp ,không riêng ĐẠO CAO ĐÀI ,CHÍ TÔN đã chuyển bí pháp khắp nơi cho nhơn sanh biết tìm về cái sống Trường sanh hòa sự sống trong càn khôn vũ trụ .

Từ Nhị Kỳ, Đức Phật Thích Ca chỉ dạy 8 vạn 4 ngàn pháp môn để tùy căn cơ phổ độ .Nay buổi Tam kỳ, vạn pháp qui nhứt do chính Đức Phật thuyết định trong Di Lạc Chơn Kinh:

” Nhược hữu chúng sanh văn ngã ưng đương thoát nghiệt
Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng,tùng thị pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ"


chứng Minh rằng : NGỌC HƯ CUNG bác luật, LÔI ÂM phá cổ có thiên thơ tiền định nên bí pháp Đạo Cao Đài không riêng hoặc ưu tiên cho bất cứ ai. Đó là đề thi tuyển chọn bậc Đạo Tâm Đại Học của Tam Giáo Ngũ Chi kể cả vạn linh trong càn khôn thế giới. Đức Chí Tôn rộng mở độ sanh ,nhưng tùy căn cơ độ lần mà phân ra buổi ban đầu :

1/- Đường thứ nhứt : Tạo Chơn khí thuộc Cửu Trùng Đài.
2/- Đường thứ hai : Ban Chơn Thần thuộc Hiệp Thiên Đài.
3/- Đường thứ ba : Ban Chơn Linh thuộc Bát Quái Đài.

Chỉ là ba đoạn đường nối tiếp trở thành con đường chánh giáo của Đức Chí Tôn để dìu dắt lẫn nhau trên Cửu Thiên Khai Hóa mà đạt Đạo .

Vì tin biết bí pháp là cơ quan giải thoát đoạt Đạo nên khi nghe có chơn sư chỉ dạy bí pháp luyện Đạo ,truyền tâm ấn ,khai ngộ Phật tánh ,xuất chơn thần ,hiệp tam bửu thì ai cũng mộ ,nòng nã theo nhiệt tình, tín ngưỡng mạnh mẽ. Việc nầy không phê phán rằng hay dở , đúng sai, chỉ có vui lây cùng thời buổi nhơn sanh tỏ ngộ lo trường trai đạo đức ,thật đáng quí biết bao.

Nhơn sanh tu muốn đạt đạo dĩ nhiên phải nhờ chơn sư chỉ điểm ,khai khiếu. Vấn đề then chốt là ở đây.

Chơn sư thì quán thông vô vi ,thực chứng hữu hình bởi chơn linh vô vi,thể xác hữu hình, rõ Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống. Vì nhập vào cảnh giới đã đi khắp các cung ,các điện và diện kiến Đức Chí Tôn nơi Bạch Ngọc Kinh và thọ lãnh thiên mạng ,tức là mang trọng trách Qui Tam Giáo hiệp Ngũ Chi, đại đồng nhơn Loại đặng mở LONG HOA ĐẠI HỘI,k ết thúc Tam chuyển để bước qua kỷ nguyên Thánh Đức .

Nói ngắn gọn thì chơn sư đạt Bí Pháp ,thông Thể Pháp ,tánh hiệp vô vi, nhất quán Phật Pháp Tăng và có Thiên mạng .

Bây giờ ta tìm căn bản trong pháp môn luyện Đạo là lấy Tiên Thiên Khí dung hợp Hậu Thiên khí ,vận hành khí âm dương trong cơ thể ,làm cho Chơn Linh hóa Chơn Khí ,luyện Tinh đã hóa Khí thì thành phần tế bào nguyên tử là 1 dương 3 âm.

Còn Đức Chí Tôn ? Cơ -thể là Cửu Trùng Đài tức tịnh , vận hành pháp giới nên chơn khí ,nếu nói hữu vi là đạt anh khí : GIÁO TÔNG và ĐẦU SƯ .

Tạo được Chơn khí, PHẬT MẪU ban hiệp Chơn thần, Đức Hộ Pháp trấn giữ Nê Huờn Cung ,hoặc Hộ Pháp ngự tại Trí Huệ Cung. Đức Ngài dạy: Tinh thần ta khôn ngoan là nhờ ba hột tối tiểu nơi trí não: Một điện tử dương và hai điện tử âm.

Còn Chơn Thần ĐỨC CHÍ TÔN là HIỆP THIÊN ĐÀI: Một là HỘ PHÁP, còn hai là THƯỢNG PHẨM ,THƯỢNG SANH.

Đến giai đoạn luyện khí hóa thần ,là từ Nê Huờn (Phách cực dương) nhờ dương quang Đức Chí Tôn phá khiếu Huyền Quang vô hình xuyên thấu phách thượng đình đạt Huệ Nhãn ... Còn Đức Chí Tôn thì chuyển pháp từ Hiệp Thiên Đài đưa qua Bát Quái Đài là tạo đệ nhị xác thân (đó là tử khí).

Trong bí pháp luyện Đạo ,chuyển khí âm dương thông các phách, mỗi vòng là một chu kỳ ,gọi Luân xa , điểm tối trọng ,phải tạo được ngũ khí .Tiểu Thiên Địa của ta có ngũ tạng do các tế bào nguyên tử liên kết hình thành, khi chuyển Luân xa, ngũ tạng nhờ dương khí mà tiết ra chất hơi thành ngũ khí ,tức Hậu Thiên ngũ khí . Đại Thiên Địa của Chí Tôn có ngũ cung ,cũng phải do các tế bào liên kết, chỉ khác nhau tế bào lớn nhỏ.

- Chuyển Luân xa qua ngũ tạng là phương pháp Độc Luyện .
- Dục Tấn tinh thần qua ngũ cung là phuơng pháp Đồng Luyện.

(Tiếp theo kỳ tới : ĐỘC LUYỆN VÀ ĐỒNG LUYỆN).

TM Nguyễn Thị Mỹ Nga kính chuyển.