TRI THỨC TRONG THỂ PHÁP VÀ ẨN TÀNG TRONG HỮU VI.

Đồ hình trong Tam Tông Chơn Gíáo hay chân lý trong Đạo học được thể hiện rõ ràng tại mặt thế giữa hữu vi và vô vi. Vô vi hay Vô cực Đồ đó là những điều nhân thế không thấy, nhưng cũng từ vô vi sẽ định vị cho hữu vi ,do đó tột đĩnh cuả nơi ăn chốn ở và địa vị hẳn hòi (Cao Quỳnh Cư ,Thượng Phẩm ).

Cuộc sống nhân thế bon chen vật chất ,danh lợi và địa vị là hoài vọng chung để tạo bước đường đấu tranh không ngừng nghỉ .Thế nên trí huệ phát sinh kiến thức tạo tác (Cao Hoài Sang ,Thượng Sanh).

Đó là nói lên hữu vi trong nhân vị .Nhưng cả hai điều ấy muốn hoàn hảo thì mở mang trí thức để có kiến thức xây dựng .Thế nên không có sự mở mang nào mà không bước qua trường lớp để học hiểu . Do đó giáo huấn trong Đạo học để xây dựng xã hội là điều cơ bản phải thực thi nên nghiên cứu tìm hiểu phải phạm vào công tắc, để từ đó mới có ánh sáng giúp trong tiến trình tiến hóa bản thân lẫn nhân loại .

TRÍ THỨC TRONG THỂ PHÁP :

Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh được xây dựng trên hình thể qua sự hướng dẫn của thiêng liêng ,các đàn cơ để tạo nên thể pháp .Thể pháp của Tòa Thánh được bao gồm Đông Tây Kim Cổ .Văn tự trong tôn giáo nói lên triết học cổ kim và đầy đủ sắc thái để hướng dẫn cho mọi tầng lớp trong xã hội .Những điều được thể hiện nói lên cho vạn linh thấy và hiểu rằng cuộc sống nhân loại nằm trong Đạo Đức .

ẨN TÀNG CỦA HỮU VI :

Hữu vi của thể pháp bao gồm đền đài cung điện nhưng hàm chứa các sắc thái của tôn giáo lẫn hình ảnh người đạt đạo .Kết cấu xây dựng tôn giáo thể hiện văn minh Đông Tây Kim Cổ, kinh điển của tôn giáo hàm chứa hiện thực của vô vi ,giúp cho nhân thế tự giải thoát lấy bản thân lẫn xã hội . Ẩn tàng của Đạo học mênh mông ,mà xã hội không có địa vị hay giai cấp thì không gọi là xã hội . Do đó giai cấp mới thể hiện sự tấn hoá của mình, của chính bản thân , đạo hạnh nói lên từng địa vị con người .

Vì vậy sự sắp xếp guồng máy tôn giáo để giúp cho nhân thế có cơ sở học và hành đạo .Hẳn nhiên trong việc học và hành phải có người chỉ đạo và điều để cho nhơn sanh nhìn theo ,noi theo mà hoàn thành đạo pháp. Đấy là hình ảnh TÒA THÁNH TÂY NINH và HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC .

Nhân thế thường nói : Trong cuộc sống, con người gắn liền với khoa học mà vật chất là những cái được thấy, đạo học là những cái không thấy . Vậy đạo học là Vô cực mà vật chất là Thái cực. Thái cực được hiện sinh do vô cực phát sinh thế nên ,cái hữu vi tôn giáo Cao Đài là Thái Cực Đồ Thiên .

Đồ Thiên để chuyển thế và cứu thế bắt nguồn từ ngôi Thái cực hiển sinh, đó là thể pháp và Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh .Giáo lý của tôn giáo lẫn kinh hay thi thơ ,Thánh ngôn đều đưa nhân thế hiểu rõ chân lý trong đạo học nên hướng dẫn ,giáo huấn toàn thể nhân thế để hành đạo đều lấy nhân nghĩa đạo đức làm đầu, vì thế Giáo Tông đó là dạy từ nguyên thủy .

Nguyên lý giáo lý không phải đưa ra những viễn tượng của vũ trụ hay sự tam bợ của vật chất mà nói lên cái hiện thực của không gian lẫn thời gian ,cũng như bản thân nhân thế .Thế nên Vô cực là điều nhân thế chưa thấy ,nhưng biết là có . Thái cực là những sự việc hiển thể nhìn đó để thực thi. Nên Đông Lang ,Tây Lang là nói lên sự phổ biến của chân lý từ hai luồng tư tưởng triết học ,triết học nhân thế mới đúc kết tinh hoa đạo đức và đem những gì hữu ích phụng sự nhân sinh .

Thế nên, tôn giáo Cao Đài có thành lập Hội Thánh .Các phần tử trong thánh thể đều có tâm hồn cao thượng, hoạt bát và thấy chân lý đạo pháp vô biên hiện hữu nên gạt bỏ phồn hoa danh lợi ,lấy nhân nghĩa làm đầu ,tự học hiểu và nghiên cứu sách lược tôn giáo Cao Đài để phụng sự nhân sinh .Nhân sự trong guồng máy tôn giáo phải thực thi cứu cánh tôn giáo phù hợp với nguyện vọng của nhân loại. Thế nên Hội Thánh là hình thể Chí Tôn tại thế.

Đạo Học Kinh Thư thường nói : không gian (Vô cực )là sự lẫn lộn của thời hổn độn ,thanh trược chưa phân minh nhưng không ngưng nghỉ qua sự xoay chuyển để nói lên không gian có vũ trụ .Vũ trụ là sự kết tinh những điều trong sạch nhứt của không gian để thành không khí .Trong cái không có cái có đó là ngôi Thái Cực và từ Thái Cực biến sinh nên hình của vạn thể .

Trời và đất đã có trong Càn Khôn vũ trụ và những tinh cầu là thế giới của từng hữu sinh mà con người đang sống .Thế giới hay quả địa cầu nhân sinh đang sống có vật chất ,thảo mộc ,côn trùng và thú cầm. Chính con người là một trong chủng loại của thú cầm ,chỉ có điều là có thể xác ,chơn hồn và chơn linh nên khôn hơn các vật loại khác .Thế giới đã có từ ngàn xưa thời ăn lông ở lổ, chữ Đạo và Giáo cũng có từ đó. Nhưng Đạo và học thì ít được hướng dẫn qua trường lớp .Vậy Đạo và tôn giáo đã có từ khi vạn linh có tại thế .

Cái vô cùng vô tận hư hư thực thực của Đạo hay Tam Giáo mãi cho đến thời Tam nguơn mạt pháp ,tức là những điều suy luận của con người hay việc học hỏi của nhân thế không còn dùng nó để cứu thế nữa nên gọi là mạt pháp .Từ đó mới có chuyển thế hiện sinh trong lòng nhân thế nên Chí Tôn khai Đạo Cao Đài và tôn giáo Cao Đài được thành lập để thể hiện ngôi Thái Cực Hiện Sinh .

Nếu từ khai sinh vũ trụ, thế giới hoàn cầu đã có mà Chí Tôn giáng trần để dạy Đạo thì ngày nay không có tôn giáo Cao Đài .Sự hổn Tạp của nhân sinh và sự thất chơn truyền của nhân thế trong xây dựng tôn giáo mà Đạo học ra đời .Xưa, huyền thoại của tôn giáo thì nhiều và nguyên lý về ngôi Thái cực truyền thuyết mênh mông .Nay, nghị giảng của Đạo Cao Đài Ngôi Thái Cực là sự kết tinh trong sạch nhất trong thời kỳ hổn độn .
Vậy, Nhân sinh trong thời biến loạn đạo đức suy thoái ,dân chủ mất quyền , ánh sáng từ bi hiện đến để cứu rỗi vạn linh .

Ngày nay hình thể của tôn giáo Cao Đài biểu tượng Ngôi Thái Cực trong vô cực .Và các nhân tố trong ngôi Thái Cực sẽ xây dựng đạo đức nhân nghĩa để hình thành một nền văn minh tôn giáo và một xã hội thuần phong .Muốn xây dựng một xã hội hay một cơ chế thì đều phải có văn tự ,có bản vẽ để kết cấu nên hình sự việc được đề ra thì mới hoàn hảo công trình kiến trúc vĩ đại .

Nhân tố trong tôn giáo được nên để kết cấu nên guồng máy đạo học, đó là chân lý hiện thể. Thế nên cứu cánh của nhơn loại phải bắt nguồn từ đạo đức ,mà đạo đức được thực hiện nguyên lý của giảng luận trong tôn giáo đề ra thì từ đó mới tạo ra một thế giới mới Đại Đồng .

Từ nghìn xưa, hiện sinh tôn giáo hay đạo rất nhiều ở nước Việt Nam mà mãi cho năm 1926, Quốc Đạo mới hiện sinh trên nước Việt Nam .Việt Nam có hình thể tôn gíáo Cao Đài hoàn hảo. Thể Pháp xây dựng từ trung ương đến địa phương để nói lên Hội Thánh là gốc ,nhân sinh là ngọn ,Chức Sắc Chức Việc là thân ,giáo lý kinh điển hay Tân Luật là rể, rể được bón phân đầy đủ thì thân cây hay lá mới xanh tươi .

Từ những nguyên lý đó, Đạo học sẽ xây dựng nhân thế nên hình mà sự bắt nguồn từ hạ tầng giảng huấn hành động ,vì hạ tầng cơ sở sát cánh với nhân sinh , đem nguyên lý chân truyền phổ biến quần chúng .Do đó hình ảnh của một vị chức việc của địa phương thế nào thì thì sự hoàn hảo của Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh thế ấy. Cuộc sống nhân sinh trên toàn thế giới an cư lạc nghiệp là do mô hình và công thức của Hội Thánh đề ra tốt đẹp .

Vậy Đạo học trong chân lý là nói lên thể pháp lẫn nhân sự của Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh và điều mà nhân sự phải thực thi là đạo đức việc làm của nhân sự Hội Thánh là nhân nghĩa là chân lý của đạo học bao gồm kinh Thiên Đạo ,Thế Đạo ,Thánh Ngôn Giáo Lý, Đạo sử và Tân Luật Pháp Chánh Truyền của tôn giáo đề ra .Điều mà vạn linh trên thế giới mong muốn là tương lai của chính mình hay của hoàn cầu thế giới .Cuộc sống mọi người ao ước là an cư lạc nghiệp ,hành đạo của tôn giáo Cao Đài là đưa đến Chân-Thiện-Mỹ để nói lên nhân nghĩa, mà muốn hoàn hảo được nhân nghĩa thì sáu chữ: Bảo Sanh-Nhân Nghĩa-Đại Đồng phải thực thi trọn vẹn .

Nguyên lý Đạo học bao gồm cả không gian ,thời gian và nhân gian .Pháp luân luôn luôn có thuận hành và nghịch hành, để nói lên sự tăng tiến tấn hóa và hủy diệt .Thế nên, bầu trời rộng lớn bao la vô tận được gọi là Vô Cực Đồ Thiên .Trong võ trụ tạo ra Càn Khôn và thế giới , đó còn là nơi sanh biến vạn linh nên vũ trụ hay Hư Vô đều gọi là VÔ CỰC ĐỒ . Vậy Vô Cực Đồ là “ Cơ quan Tổng hợp Càn Khôn biến tướng trong Vô Cực Đồ" nên có hình “cơ quan quản trị càn khôn vũ trụ “ hay ngôi Thái Cực .

Từ Thái Cực tạo khí Sanh Quang để phân lưỡng nghi (Thanh ,trược ) nên nơi Hư Vô Chi Khí gọi là Đạo .Nhân thế tìm về nguyên lý để hiểu vũ trụ quan nhưng trong vũ trụ quan chỉ là không gian mờ mịt mà trong cõi mờ mịt ấy có các Thái Dương hệ đang chuyển vận kinh dịch. Tôn giáo cũng chuyển hóa theo pháp luân để định vị hoàn cầu và Tiên Thiên Đạo học của Triều chế Phục Hy, giúp nhân sinh hiểu được phần nào về đạo lý của thời sơ khai.

Trình độ nhân sinh tăng tiến, trí thức phát sinh kiến thức và cuộc sống trong cộng đồng lần lần canh tân và Hậu Thiên dịch lý cải cách dân sinh tạo nên xã hội trong tín ngưỡng Đạo đức .Kinh dịch hay dịch lý đều nằm trong trí huệ dân sinh .Trí thức có ý thức cải cách mưu sinh , ổn định dân lập để đi đến đạo đức, tôn giáo và tín ngưỡng .Từ trí tuệ biến sinh nên "Vô Vi Nhi Vô Bất vi" nói lên không có cái gì là không mấy ảnh hưởng đến đạo ! Cái hành động của Đạo đâu đâu cũng có ,nhưng không đâu thấy được hành động ấy nên được gọi là vô vi ,chứ thực ra luôn luôn tác động trong mọi hoàn cảnh .Hẳn nhiên vạn vật trăm hoa đủ nở đều thọ từ ánh sáng mặt trời, mà mặt trời thì không làm gì cả! Chính mặt trời chiếu ánh sáng xuống vạn vật mà mặt trời chẳng hay mình đang giọi xuống . Đó là hành động vô vi của đạo pháp . Và trong càn khôn lấy Thái cực làm chủ tể của muôn vạn ức triệu sanh linh và chưỡng quản vật chất ,tinh thần lẫn thể xác nên trong trời đất, cái lý Thái cực là trung tâm điểm cho cho vũ trụ càn khôn vạn vật lẫn muôn loài .Lý do ấy quảng đại huyền biến , đó là pháp luân thường chuyển để làm nấc thang tiến hoá đến mục đích .

Đồ hình Đạo học phân ra Bát Quái Hậu Thiên ,Bát Quái Tiên Thiên ,Thái Cực Đồ hay Vô Cực Đồ đều nói lên thiên lý có ẩn số trong tiến trình chuyển hóa của không gian ,thời gian và nhân gian để qui nguyên Phục nhứt tức là Đạo.

HỘ PHÁP
PHẠM CÔNG TẮC

Tín Đồ Nguyễn Thị Mỹ Nga kính phổ biến